About Us

จุดเริ่มต้นจากกลุ่มนักกิจกรรม ที่มีเป้าหมายเดียวกันเพื่อจะสร้างสรรค์กิจกรรมการเรียนรู้ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทั่งได้สั่งสมประสบการณ์ จนเกิดพัฒนางานที่มีความหลากหลายรูปแบบเพื่อตอบโจทย์ที่มีความซับซ้อน ด้วยเงื่อนไขและเป้าหมายแต่ละองค์กร
จากกิจกรรมธรรมชาติ ภายใต้ชื่อเดิม "ศูนย์กิจกรรมเพื่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม" (Environment & Nature Activity Centre)
สู่การเปลี่ยนแปลงจนมาเป็น ENAC (THAILAND)
เพื่อดำเนินงานตามเป้าประสงค์ที่จะสร้างกลไกในการขับเคลื่อนงานกิจกรรมในหลากหลายประเภท
ด้วยทีมงานที่บ่มเพาะผลงานและประสบการณ์มากมาย ต่อไป

img

Project

การจัดการและการวางแผนโครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ซึ่งรวมถึงการจัดทีมดำเนินการที่เชี่ยวชาญลักษณะโครงการ

img

CSR

กิจกรรมส่งเสริมและสร้างสรรค์ประโยชน์เพื่อสังคม ชุมชน เยาวชน ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมทั้งในระดับบุคคลากร และองค์กร

img

Team Building

ออกแบบวางแผนกิจกรรมสัมพันธ์ อบรม สัมมนา อันส่งเสริมศักยภาพในระดับองค์กร เพื่อนำไปสู่ความสัมพันธ์อันดี และการสร้างพลัง แรงจูงใจ ในการทำงานเป็นทีมประสิทธิภาพ

img

Camp

จัดหลักสูตรการเรียนรู้ ในลักษณะค่ายเยาวชน ร่วมถึงการศึกษาดูงานในพื้นที่ ที่มีความน่าสนใจ และองค์ความรู้ ทั้งวิถีชุมชน ศิลปะ วัฒนธรรม ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

img

Event

วางแผนและจัดการงานในหลากหลายรูปแบบ ด้วยทีมงานที่เชี่ยวชาญหลากหลายด้าน เพื่อสร้างงานที่สำเร็จตามเป้าหมายขององค์กร

img

Road Show

จัดทีมงานด้านงาน Road Show ประเภทต่าง ๆ ทั้งรูปแบบการส่งเสริมการขาย , กิจกรรมประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ พร้อมด้วยการจัดการสถานที่และอุปกรณ์ ครบวงจร

Statistics

ผลงานที่ผ่านมา กับอัตราส่วนการสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบต่าง ๆ
อาทิ งานด้านโครงการ ที่แต่ละองค์กรสร้างสรรค์แผนดำเนินงานตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ,
งานกิจกรรมการเรียนรู้ด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดอบรม Environment Workshop , ค่ายเยาวชน , กิจกรรมการบรรยาย เป็นต้น
งานด้านกิจกรรมส่งเสริมสังคม (CSR Activity)

Project & CSR
Relationship Activity
Learning Activity
Event & Road show

OUR Latest Work

ผลงานโครงการ และกิจกรรมล่าสุดในช่วงที่ผ่านมา

โครงการไอเดียสรรค์สร้างนักประชาสัมพันธ์ยุติธรรม

Young Justice PR

กระทรวงยุติธรรม

BIC: Office Roadshow

BIC Thailand
กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ช้างไทยเขาใหญ่ โดย บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำกัด

GSK: Elephant CSR Activity

GSK Thailand
กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน โดย บริษัท โรงงานน้ำปลาไทย (ตราปลาหมึก) จํากัด

กิจกรรมปลูกป่าชายเลน

น้ำปลาตราปลาหมึก
โครงการชุมชนประชารัฐสีชมพู ปี2 โดย ธนาคารออมสิน

ชุมชนประชารัฐสีชมพู ปี2

ธนาคารออมสิน
Salt & Mangrove Learning Activity #3 โดย มศว.นานาชาติ ,หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ค่ายเรียนรู้วิถีชุมชนคลองโคน #4

มศว.นานาชาติ
กิจกรรมสัมพันธ์ รุ่นที่ 2 โดย บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จำกัด

AGC Relationship#2

บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จํากัด

Driving Simulation Center

LOXSIM

The Revolution to Digital

IT One
กิจกรรมสัมพันธ์ รุ่นที่ 1 โดย บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จำกัด

AGC Relationship#1

บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จํากัด
Salt & Mangrove Learning Activity #3 โดย มศว.นานาชาติ ,หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ค่ายเรียนรู้วิถีชุมชนคลองโคน #3

มศว.นานาชาติ

B2s Korat Roadshow

B2s
PTTEP Camp โดย บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

PTTEP CAMP

PTTEP
กิจกรรมสัมพันธ์ และ Teambuilding โดย บริษัท บริษัท เค พี เอ็น กรีน เอ็นเนอจี โซลูชั่น จำกัด

Solution Relationship&CSR

KPN Green
กิจกรรมสัมพันธ์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดย PIA INTERIOR COMPANY LIMITED

PIA Relationship

PIA INTERIOR

 

ชมผลงานทั้งหมด

SERVICE

เริ่มต้นรู้จักก่อนการวางแผนงานกิจกรรมและดำเนินการ
เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะตอบโจทย์ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ขององค์กร ในงานด้านต่างๆ
ที่ทางเราได้สร้างสรรค์จากประสบการณ์ และทีมงานที่เชี่ยวชาญเฉพาะในแต่ละด้าน

Project & CSR

โครงการเพื่อสังคม

Team Building

กิจกรรมสัมพันธ์และการทำงานเป็นทีม

Youth Camp

ค่ายเยาวชนเสริมหลักสูตรการเรียนรู้

Event & Roadshow

กิจกรรมอีเว้นท์และส่งเสริมการตลาด

ACTIVITY

แนะนำและมารู้จักกับกิจกรรมที่น่าสนใจในรูปแบบต่างๆ
ในหมวดหมู่ที่จะสร้างความรู้และความบันเทิง เปิดประสบการณ์ใหม่ ๆ หรือ ต่อเติมช่วงเวลาสันทนาการ
ในรูปแบบที่หลากหลายตามแต่ความสนใจในแต่ละบุคคล

 • กิจกรรม
  ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
 • นักสำรวจธรรมชาติ
 • นักสืบชายหาด
 • นักสืบสายน้ำ
 • นักดาราศาสตร์
 • นักปักษาวิทยา
 • นักกิจกรรมธรรมชาติ
 • อ่านเพิ่มเติม

 • สรรค์สร้าง
  ประโยชน์ เพื่อสังคม
 • ปลูกป่าบก-ป่าชายเลน
 • ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ (ประจำถิ่น)
 • ซ่อมแซมเส้นทางศึกษาธรรมชาติ
 • เก็บขยะจากธรรมชาติ
 • ส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชนและเยาวชน
 • ส่งเสริมอาชีพชุมชน
 • อ่านเพิ่มเติม

 • การเดินทาง
  ท่องเที่ยว และสันทนาการ
 • เส้นทางท่องเที่ยว
 • ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ
 • ท่องเที่ยววิถีชุมชน
 • ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
 • ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
 • การถ่ายภาพเพื่อการท่องเที่ยว
 • อ่านเพิ่มเติม

Knowledge

เกร็ดความรู้ต่างๆ อาทิ นิเวศวิทยาทางธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วิถีชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณีและวัฒนธรรม
อันเป็นประโยชน์ในการค้นหาข้อมูล หรือปรับใช้ในเชิงกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ให้สืบเนื่อง ต่อไป

เกร็ดความรู้เพิ่มเติม

LOCATIONS

สถานที่ ที่น่าสนใจในการจัดกิจกรรมเรียนรู้ ค่ายเยาวชน อบรมสัมมนา กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม(CSR)
ตลอดถึงแหล่งเรียนรู้วิถีชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น

อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

ชะอำ - ประจวบคีรีขันธ์

สถานที่ ที่มีเริ่มต้นโครงการในพระราชดำริ ที่จะเปลี่ยนพื้นที่รกร้างให้กลายกลับเป็นผืนป่าชายเลน ป่าชายหาดและป่าบก รวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ครบวงจร อีกด้วย

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกบางปูฯ

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกบางปูฯ

สมุทรปราการ

การฟื้นฟูผืนป่าชายเลน จนกระทั่งกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ทางนิเวศวิทยาป่าชายเลนและพื้นที่ชุมน้ำที่สำคัญ พร้อมทั้งยังเป็นแหล่งดูนกน้ำ นกชายเลน และนกอพยบจำนวนมาก ใกล้กรุง

ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย เขาใหญ่

ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย เขาใหญ่

ปากช่อง - นครราชสีมา

แหล่งเรียนรู้ ที่จะเปลี่ยนแนวคิดการอนุรักษ์ที่ต้องเติมเต็มความรู้ก่อนลงมือทำ ตอบโจทย์ไปกับช้างไทยที่จะพาความรู้ทั้งนิเวศวิทยาและหัวใจแห่งการให้คืนและตอบแทนสังคม

โรงเรียนคนทำนาเกลือ

โรงเรียนคนทำนาเกลือ

สมุทรสงคราม

เรียนรู้วิถีคนทำนาเกลือ สินจากสมุทรที่แปรเปลี่ยนเป็นมูลค่าและประโยชน์ แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาการทำนาเกลือสมุทรที่สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

 

สถานที่ เพิ่มเติม

CONTACT US

ติดต่อสอบถามรายละเอียดการจัดออกแบบ วางแผน และดำเนินการ
หรือ ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ เพื่อนำไปใช้กำหนดกิจกรรมขององค์กร ต่อไป

Address

บริษัท อีแน็ค (ไทยแลนด์) จำกัด
35/129 ซอยลาดพร้าว23 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Phone

02-053-4384 , 089-1617933 , 061-094-9052

Follow Us