ด้วยธนาคารมีพันธกิจในการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และเป็นธนาคารเพื่อสังคม ธนาคารจึงกำหนดจัดกิจกรรมโครงการประกวด “ชุมชนประชารัฐสีชมพู” เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนที่มีแผนงานที่จะแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนของตนเองให้มีความเข้มแข็ง ทั้งในด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม เริ่มต้นจากประชาชนในชุมชนมีส่วนในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหา และสร้างความรักความสามัคคีของคนในชุมชน โดยมีหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ และธนาคารออมสินเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างธนาคารและชุมชน รวมทั้งสนับสนุนยุทธศาสตร์ของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการประสานพลังในทุกภาคส่วน เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ภายใต้สโลแกนที่ว่า “ประชาคิด ออมสินส่งเสริม ประชาเริ่ม ออมสินร่วมสร้าง”

"กิจกรรมการลงพื้นที่เก็บข้อมูล 20 ชุมชน" เพื่อนำข้อมูลเชิงลึกในพื้นที่ชุมชนที่ผ่านการคัดเลือกจากรอบ 100 ชุมชนจนกระทั่ง เหลือ 20 ชุมชน ก่อนการพิจารณาคัดเลือกชุมชนประชารัฐสีชมพูยอดเยี่ยมและดีเด่น ทั้ง 10 ชุมชน ซึ่งการลงพื้นที่เก็บข้อมูลชุมชน จึงเป็นช่วงสำคัญในการนำข้อมูลการพัฒนาชุมชน ที่ผ่านเข้ารอบไปพิจารณาควบคู่กับการนำเสนอของชุมชนในรอบสุดท้าย ต่อคณะกรรมการ โครงการประกวดชุมชนประชารัฐสีชมพู ต่อไป

 

สถานที่ : 20 ชุมชน ในโครงกาประกวดชุมชนประชารัฐสีชมพู ปี 1
วันที่ : ปี 2560
ผู้เข้าร่วม : จำนวน 432 ชุมชน

กิจกรรม

  • ลงพื้นที่ชุนชมที่ผ่านเข้ารอบ 20 ชุมชนสุดท้าย จากทั่วประเทศ ในโครงการประกวดชุมชนประชารัฐสีชมพู ปี 1
 
อัลบั้มภาพกิจกรรม  Unilever , Elephant CSR Activity

 

 

บริษัท อีแน็ค (ไทยแลนด์) จำกัด
35/129 ซอยลาดพร้าว23 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 , Tel. / Fax. : 02-053-4384 , 089-1617933 , 061-094-9052
E-mail : enac-club@hotmail.com , Facebook : www.facebook.com/enac.club
© 2018 enac-club.com All rights reserved.