ด้วยธนาคารมีพันธกิจในการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และเป็นธนาคารเพื่อสังคม ธนาคารจึงกำหนดจัดกิจกรรมโครงการประกวด “ชุมชนประชารัฐสีชมพู” เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนที่มีแผนงานที่จะแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนของตนเองให้มีความเข้มแข็ง ทั้งในด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม เริ่มต้นจากประชาชนในชุมชนมีส่วนในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหา และสร้างความรักความสามัคคีของคนในชุมชน โดยมีหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ และธนาคารออมสินเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างธนาคารและชุมชน รวมทั้งสนับสนุนยุทธศาสตร์ของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการประสานพลังในทุกภาคส่วน เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ภายใต้สโลแกนที่ว่า “ประชาคิด ออมสินส่งเสริม ประชาเริ่ม ออมสินร่วมสร้าง”

"กิจกรรมสานสัมพันธ์ 10 ชุมชน - ชุมชนบ้านเกาะเกิด จ.พระนครศรีอยุธยา " เพื่อสานสัมพันธ์ร่วมกันระหว่าง ธนาคารออมสิน และ ชาวชุมชนบ้านเกาะเกิด จ.พระนครศรีอยุธยา พร้อมทั้งการมอบสัญลักษณ์ในโครงการประกวดชุมชนประชารัฐสีชมพู ซึ่งชุมชนบ้านเกาะเกิดได้เตรียมการแสดงอังกาลุง และการนวดแผนไทย อันเป็นศาสตร์การนวดเพื่อรักษาร่างกายที่สืบเนื่องกันมา เพื่อให้เห็นถึงจุดเด่นของชุมชนบ้านเกาะเกิด ชุมชนที่มีวิถีชีวิตริมแม่น้ำเจ้าพระยา ที่เปิดพื้นที่ต้อนรับสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเยี่ยมเยือน

 

สถานที่ : ชุมชนบ้านเกาะเกิด จ.พระนครศรีอยุธยา
วันที่ : ปี 2560
ผู้เข้าร่วม : 120 คน

กิจกรรม

  • กิจกรรมสานสัมพันธ์
  • มอบสัญลักษณ์โครงการ
  • เยี่ยมชมตลาดนัดชุมชน
  • เยี่ยมชมแผนพัฒนาชุมชนบ้านเกาะเกิด
  • กิจกรรมศาสตร์การนวดแผนไทย
 
อัลบั้มภาพกิจกรรม  Unilever , Elephant CSR Activity

 

 

บริษัท อีแน็ค (ไทยแลนด์) จำกัด
35/129 ซอยลาดพร้าว23 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 , Tel. / Fax. : 02-053-4384 , 089-1617933 , 061-094-9052
E-mail : enac-club@hotmail.com , Facebook : www.facebook.com/enac.club
© 2018 enac-club.com All rights reserved.