ด้วยธนาคารมีพันธกิจในการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และเป็นธนาคารเพื่อสังคม ธนาคารจึงกำหนดจัดกิจกรรมโครงการประกวด “ชุมชนประชารัฐสีชมพู” เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนที่มีแผนงานที่จะแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนของตนเองให้มีความเข้มแข็ง ทั้งในด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม เริ่มต้นจากประชาชนในชุมชนมีส่วนในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหา และสร้างความรักความสามัคคีของคนในชุมชน โดยมีหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ และธนาคารออมสินเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างธนาคารและชุมชน รวมทั้งสนับสนุนยุทธศาสตร์ของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการประสานพลังในทุกภาคส่วน เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ภายใต้สโลแกนที่ว่า “ประชาคิด ออมสินส่งเสริม ประชาเริ่ม ออมสินร่วมสร้าง”

"กิจกรรมสานสัมพันธ์ 10 ชุมชน - ชุมชนบ้านเกาะจิก จ.จันทบุรี " เพื่อสานสัมพันธ์ร่วมกันระหว่าง ธนาคารออมสิน และ ชาวชุมชนบ้านเกาะจิก จ.จันทบุรี หนึ่งในชุมชนที่เข้ารอบ 10 ชุมชนสุดท้าย ในโครงการประกวดชุมชนประชารัฐสีชมพู ปี 1 โดย ชุมชนบ้านเกาะจิกได้นำธนาคารออมสิน เยี่ยมชมแผนพัฒนาชมชน โดยเฉพาะการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชน และการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อผลิตเป็นกระแสไฟฟ้า ที่ใช้บนเกาะจิก รวมไปถึง การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล นับเป็นหนึ่งชุมชที่เป็นต้นแบบในการจัดการ และการมีส่วนร่วมในชุมชนที่เข้มแข็งอีกด้วย

 

สถานที่ : ชุมชนบ้านเกาะจิก จ.จันทบุรี
วันที่ : ปี 2560
ผู้เข้าร่วม : 120 คน

กิจกรรม

  • กิจกรรมสานสัมพันธ์
  • มอบสัญลักษณ์โครงการ
  • เยี่ยมชมตลาดนัดชุมชน
  • เยี่ยมชมแผนพัฒนาชุมชนบ้านเกาะจิก
  • กิจกรรมวางสาหายเทียม เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล
 
อัลบั้มภาพกิจกรรม  Unilever , Elephant CSR Activity

 

 

บริษัท อีแน็ค (ไทยแลนด์) จำกัด
35/129 ซอยลาดพร้าว23 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 , Tel. / Fax. : 02-053-4384 , 089-1617933 , 061-094-9052
E-mail : enac-club@hotmail.com , Facebook : www.facebook.com/enac.club
© 2018 enac-club.com All rights reserved.