เมื่อฤดูกาลปลูกป่าชายเลนใกล้เข้ามาถึง กิจกรรมบนพื้นที่ป่าชายเลน ที่คาบเกี่ยวกับวิถีชุมชน ชาวประมงพื้นบ้าน ณ สมุทรสงคราม เมื่อกล่าวถึงพื้นที่นี้ นับเป็นเวลาหลยปีที่ กิจกรรมท่องเที่ยว การเรียนรู้วิถีชีวิต และการปลูกป่าชายเลน จะมีการส่งเสริมกันอย่างต่อเนื่อง เพราะอย่างน้อย ๆ การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ใด ทุกคนย่อมมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ไม่มากก็น้อย

แต่ด้วยการตระหนักถึงและใฝ่รู้ ในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและป่าชายเลนนั้น ก็มีความสำคัญไม่น้อย เพื่อให้ได้รู้ว่าสิ่งที่ทำ หรือ การจัดกิจกรรมที่นำมาสู่พื้นที่ เกิดประโยชน์มากที่สุดทั้งทางตรงและทางอ้อม

มูลนิธิปิยะเวท เป็นอีกหนึ่งองค์กร ที่ให้ความสำคัญและตระหนักถึงประโยช น์ในการจัดกิจกรรมเพื่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย จัดทำโครงการ " รักษ์โลก ลดโลกร้อน กับมูลนิธิปิยะเวท" มาทุกปี ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่อง และจัดกันในหลายพื้นที่ จนมาถึง ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน จ.สมุทรสงคราม ที่เพิ่มเติมความสนุกในการเรียนรู้ กับการล่องเรือสู่ป่าชายเลน และวิถีชุมชนของชาวคลองโคนอีกด้วย

 

มูลนิธิปิยะเวท โรงพยาบาลปิยะเวท
สถานที่ : ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน จ.สมุทรสงคราม
วันดำเนินกิจกรรม : 28 กุมภาพันธ์ 2558

กิจกรรมการเรียนรู้

  • กิจกรรมบรรยาย "ความหลากหลายบนระบบนิเวศป่าชายเลน"
  • กิจกรรมเรียนรู้วิถีชุมชน
  • กิจกรรม CSR ปลูกป่าชายเลน
ผู้เข้าร่วม : จำนวน 60 คน
 
อัลบั้มภาพ : โครงการ "รักษ์โลก ลดโลกร้อน" กับมูลนิธิปิยะเวท ปี 5 ครั้งที่ 1
 
บริษัท อีแน็ค (ไทยแลนด์) จำกัด
35/129 ซอยลาดพร้าว23 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 , Tel. / Fax. : 02-053-4384 , 089-1617933 , 061-094-9052
E-mail : enac-club@hotmail.com , Facebook : www.facebook.com/enac.club
© 2018 enac-club.com All rights reserved.