มศว.นานาชาติ เรียนรู้วิถีการทำนาเกลือ และป่าชายเลน ครั้งที่ 4 ค่ายเรียนรู้ความหลากหลายในระบบนิเวศ - คณะจิตวิทยาเด็ก รามาธิบดี ครั้งที่ 2 มศว.นานาชาติ , กิจกรรมการเรียนรู้วิถีการทำนาเกลือและนิเวศวิทยาป่าชายเลน ปีที่ 3 ค่ายเรียนรู้ความหลากหลายในระบบนิเวศ - คณะจิตวิทยาเด็ก รามาธิบดี ครั้งที่ 1 คณะแพทย์รามาธิบดี , PHOTO CAMP กับการเรียนรู้ธรรมชาติ ค่ายเรียนรู้นิเวศวิทยาป่าชายเลนลางปู ( โรงเรียนปากช่อง ) มศว.นานาชาติ เรียนรู้วิถีการทำนาเกลือ และป่าชายเลน ครั้งที่ 2
มศว.นานาชาติ เรียนรู้วิถีการทำนาเกลือ และป่าชายเลน ครั้งที่ 1 คณะแพทย์รามาธิบดี , ค่ายเรียนรู้นิเวศวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ ปี 2 คณะแพทย์รามา ,ค่ายเรียนรู้นิเวศวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ ปี 1 ปตท.สผ.พาน้องเรียนรู้โลกกว้าง PTTEP CAMP
PTTEP Family Camp ( มรดกโลกเขาใหญ่ ) ค่ายครอบครัวรู้รักษ์ พิทักษ์โลก โดย โรงงานยาสูบ ค่ายเยาวชน Honda Green Camp ค่ายเยาวชนเรียนรู้ป่าชายเลน-โรงเรียนพิชญศึกษา ศาสตร์ กับสิ่งแวดล้อม Neo Kids Camp ค่ายเยาวชน ช้างน้อยในป่ากว้าง ครั้งที่ 9
ค่ายเยาวชน ช้างน้อยในป่ากว้าง ครั้งที่ 8 ค่ายเยาวชน ช้างน้อยในป่ากว้าง ครั้งที่ 7 กิจกรรมส่งเสริมสมาธิ-โรงเรียนมาแตร์ดีอี ค่ายฝึกอบรมเพื่อเป็นผู้นำสิ่งแวดล้อม 11 ค่ายศิลปะ 4 ( เรือนศิลป์ ) ค่ายศิลปะ 3 ( เรือนศิลป์ ) 7 habits for Teen Camp
ค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม โดย สำนักงานเขตยานนาวา ค่ายเรียนรู้สู่ธรรมชาติ ครั้งที่ 14 ค่ายศิลปะ 2 ( เรือนศิลป์ ) ค่ายเรียนรู้สู่ธรรมชาติ ครั้งที่ 14 ค่ายเรียนรู้สู่ธรรมชาติ ครั้งที่ 12 ค่ายเรียนรู้สู่ธรรมชาติ ครั้งที่ 11
ค่ายเรียนรู้สู่ธรรมชาติ ครั้งที่ 9 โรงเรียนอำนวยศิลป์ ค่ายทรัพยากรธรรมชาติ ค่ายเยาวชนสัมพันธ์ เทศบาลปากเกร็ด ปีที่ 2 ค่ายเรียนรู้สู่ธรรมชาติ ครั้งที่ 8 ค่ายเยาวชนสัมพันธ์ เทศบาลปากเกร็ด ปีที่ 1 ค่ายเรียนรู้สู่ธรรมชาติ ครั้งที่ 7 ค่ายเยาวชน 26 วัน เปลี่ยนชีวิต
ค่ายเรียนรู้สู่ธรรมชาติ ครั้งที่ 6 ค่ายเรียนรู้สู่ธรรมชาติ ครั้งที่ 5 ค่ายเรียนรู้สู่ธรรมชาติ ครั้งที่ 4 ค่ายเรียนรู้สู่ธรรมชาติ ครั้งที่ 3 ค่ายเยาวชน รักษ์ป่าชายเลน Army Camp ครั้งที่ 5
ค่ายเยาวชน รักษ์ป่าชายเลน Army Camp ครั้งที่ 4 ค่ายเยาวชน รักษ์ป่าชายเลน Army Camp ครั้งที่ 3 ค่ายเยาวชน รักษ์ป่าชายเลน Army Camp ครั้งที่ 2 ค่ายเยาวชน รักษ์ป่าชายเลน Army Camp ครั้งที่ 1 ค่ายเรียนรู้สู่ธรรมชาติ ครั้งที่ 1 โรงเรียนรุ่งอรุณ - ค่ายเรียนรู้คู่ปฏิบัติธรรม
ค่ายเยาวชนเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนบางปู            
 

 

 
บริษัท อีแน็ค (ไทยแลนด์) จำกัด
35/129 ซอยลาดพร้าว23 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 , Tel. / Fax. : 02-053-4384 , 089-1617933 , 061-094-9052
E-mail : enac-club@hotmail.com , Facebook : www.facebook.com/enac.club
© 2018 enac-club.com All rights reserved.