หลักการ

ด้วยสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการ ใช้ทรัพยากร จากจำนวนประชากรโลกที่เพิ่มขึ้น และการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในหลาย ๆ ประเทศ ที่เรียกได้ว่า ก้าวกระโดดครั้งใหญ่ตั้งแต่ยุตปฏิวัติอุตสาหกรรม เกิดการนำทรัพยากรมาใช้เกิดขีดจำกัดทางธรรมชาติ ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจึงเกิดขึ้น ในรูปแบบของการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศ

ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ในหลายเหตุการณ์ ล้วนบ่งชี้ไปพร้อมกับคำถามที่เกี่ยวพันกับ ความอยู่รอดของมวลมนุษย์ ต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศ หรือ มักถูกพูดถึงว่า " สภาวะโลกร้อน " และเป็นที่รู้กันว่าความรุนแรงเริ่มจะมากขึ้นทุกที ทั้งนี้ การเกิดขึ้น ไม่ใช่พึ่งเริ่มเกิดขึ้น หรือ เกิดขึ้นโดยในทันที โดยไม่มีสัญญาณเตือนใด ๆ เลย แต่ทว่า มนุษย์ ไม่ตระหนักขึ้นสัญญาณเตือนเหล่านั้น และยังคงใช้ชีวิตประจำวันด้วยการบั่นทอนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ การตระหนักคิด เกิดได้จากกระบวนการเรียนรู้ และที่สำคัญ คือ " รู้ทัน...สิ่งแวดล้อม " รู้ว่าภัยพิบัติที่รุนแรง เกิดจากการสะสมจากการกระทำเล็ก ๆ ที่เป็นการทำลายธรรมชาติ ดังนั้น ความเป็นไปได้ที่จะเปลี่ยนแปลงจากการกระทำเล็ก ๆ ย่อมส่งผลที่ดีขึ้นต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มต้นจากการเรียนรู้ เพื่อเป็นส่วนสำคัญของกลไกในการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต่อไป

 
 
โครงการ และใบแจ้งความความประสงค์เข้าร่วมโครงการ ดาวน์โหลดโครงการ และ ใบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการ
จัดส่งเอกสารมาที่ : enac-club@hotmail.com
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 02-980-4651 , 089-161-7933
 
วัตถุประสงค์
 • เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม
 • เพื่อปลูกจิตสำนึกและมีส่วนร่วมด้าน การอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม แก่เยาวชน
 • เพื่อสร้างเครือข่ายจิตอาสาด้านสิ่งแวดล้อม
ลักษณะกิจกรรม
 • กิจกรรมสันทนการเตรียมความพร้อม
 • กิจกรรมเชิงระดมความคิด
 • กิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษา
 • กิจกรรมบรรยายประกอบสื่อนำเสนอ
ระยะเวลา
 • 2 - 3 ชั่วโมง
จำนวนผู้เข้าร่วม
 • 50 - 100 คน ( โดยประมาณ )
กลุ่มเป้าหมาย
 • ชุมนุม / ชมรม / สถานศึกษา
จัดโดย
 • ศูนย์กิจกรรมเพื่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • อาสาสมัคร...อีแน็ค
เงื่อนไข
 • ติดต่อสอบถามรายละเอียดโครงการ
 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเพื่อเข้าร่วมโครงการ
 • เมื่อพิจารณา วันเวลาตามความเหมาะสม จึงประสานเพื่อดำเนินการโครงการต่อไป
หมายเหตุ
 • ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ
     
 
บริษัท อีแน็ค (ไทยแลนด์) จำกัด
35/129 ซอยลาดพร้าว23 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 , Tel. / Fax. : 02-053-4384 , 089-1617933 , 061-094-9052
E-mail : enac-club@hotmail.com , Facebook : www.facebook.com/enac.club
© 2018 enac-club.com All rights reserved.