เกี่ยวกับเรา

เรื่องราวและความป็นมา

จุดเริ่มต้น

จากกลุ่มคน ที่ชื่นชอบในการค้นหาประสบการณ์ใหม่ๆ ได้สร้างโอกาสในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในองค์กร มูลนิธิ และสมาคม ด้านงานอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งทำให้เกิดการเรียนรู้ในรูปแบบกิจกรรมต่างๆ รวมถึงองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง จากผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้าน ในแต่ละพื้นที่ ทำให้เกิดความชื่นชอบในการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ต่อยอดแนวคิด

เมื่อประสบการณ์และเวลาที่เหมาะสม จึงร่วมกันจัดตั้งกลุ่มเพื่อตอบโจทย์แนวคิดและความต้องการ ที่จะสร้างกลไกให้เกิดขึ้นด้วยกิจกรรมธรรมชาติ เพื่อให้เข้าถึงทุกกลุ่มคน จนถึงระดับองค์กร ในชื่อว่า "ศูนย์กิจกรรมเพื่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม" (Environment & Nature Activity Centre) โดยตอบโจทย์ที่ถูกต้องและเหมาะสมในงานด้านกิจกรรมธรรมชาติในรูปแบบต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

กลไกแห่งการพัฒนา

เวลาที่ผ่านมา ได้รับความไว้ว่างใจในการร่วมออกแบบและดำเนินการจากองค์กรชั้นนำต่างๆ ทำให้เกิดการขยายรูปแบบงานเพิ่มมากยิ่งขึ้น อาทิ งานโครงการเพื่อส่งเสริมประโยชน์เพื่อสังคม CSR ,กิจกรรมสัมพันธ์และ Team BUilding ,จัดทำหลักสูตรเรียนรู้และค่ายเยาวชน ,วิทยากร ,กิจกรรมสันทนาการ และงานด้านจัดกิจกรรม Event & Roadshow เป็นต้น ...ความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันที่จะสร้างสรรค์งานคุณภาพต่างๆ กับการเปลี่ยนแปลงภายใต้ชื่อใหม่ " ENAC (THAILAND) " เพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการขององค์กรและหน่วยงาน ต่อไป