กิจกรรม

เริ่มต้นคิดเป็นกิจกรรม

กิจกรรมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นักสำรวจธรรมชาติ
นักสืบชายหาด
นักสืบสายน้ำ
นักดาราศาสตร์
นักปักษาวิทยา
นักกิจกรรมธรรมชาติ

สรรค์สร้างประโยชน์เพื่อสังคม

ปลูกป่าบก-ป่าชายเลน
ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ(ประจำถิ่น)
ซ่อมแซมเส้นทางศึกษาธรรมชาติ
เก็บขยะจากธรรมชาติ
ส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชนและเยาวชน
ส่งเสริมอาชีพชุมชน

นักเดินทางท่องเที่ยวและสันทนาการ

กิจกรรมการท่องเที่ยว
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ
ท่องเที่ยววิถีชุมชน
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
การถ่ายภาพเพื่อการท่องเที่ยว