สรรค์สร้าง

ประโยชน์เพื่อสังคม

กิจกรรมอนุรักษ์สัตว์

กิจกรรมใดๆ เพื่อสัตว์เลี้ยงที่ถูกทอดทิ้ง สถานสงเคราะห์ และสัตว์ป่าที่ควรอยู่กับป่า เพื่อการดำรงอยู่ของชีวิตต่อไป

การจัดการขยะในธรรมชาติ

เพื่อการบรรเทาขยะสะสมที่เกิดขึ้นจากมนุษย์ เพื่อลดความอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต และลดสารพิษสะสมในธรรมชาติ

ส่งเสริมชุมชน

กิจกรรมเพื่อชุมชนโดยทางตรงและทางอ้อม ช่วยสนับสนุนชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาและลดปัญหาของสังคม

จัดทำแนวป้องกันไฟป่า

ในฤดูแล้งที่มักเกิดไฟป่า การสร้างแนวกันไฟป่าในพื้นที่อนุรักษ์จึงเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันการสูญเสียในธรรมชาติ

กิจกรรมปลูกป่าบก

การปลูกป่าทดแทนในพื้นที่แนวรอยต่อป่าชุมชน ป่าเสื่อมโทรม หรือพื้นที่สาธารณะ เพื่อประโยชน์ต่อธรรมชาติ

กิจกรรมปลูกป่าชายเลน

การเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลน จะเกิดประโยชน์ต่อการสร้างแนวป้องกันคลื่น และเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์ทะเล

ซ่อมแซมเส้นทางศึกษาธรรมชาติ

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติสร้างประโยชน์แก่สังคมโดยรวม ซึ่งการช่วยบำรุงและซ่อมแซมจึงเป็นสิ่งสำคัญ

ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉพาะถิ่น

สัตว์น้ำ ถือเป็นแหล่งอาหารสำคัญการเพิ่มจำนวนที่เหมาะสม ย่อมเกิดประโยชน์ทั้งต่อคนและธรรมชาติได้

เสริมแร่ธาตุดินโป่ง

เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยในการป้องกันสัตว์ป่าออกกนอกพื้นที่ โดยการเสริมแร่ธาตุในระยะเวลาและปริมาณที่เหมาะสม

ส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ลดช่องว่างทางการศึกษาขั้นพื้นที่ฐานในเกิดความเหมาะสมและได้ประโยชน์ในโรงเรียนที่ขาดแคลน

เพาะเมล็ดพันธุ์พืช

การเพาะเมล็ดเพื่อเตรียมกล้าไม้ไว้ใช้ประโยชน์ในการปลูกป่า ในพื้นที่ใดๆ ที่สร้างประโยชน์ต่อไปได้ยิ่งขึ้น

ส่งเสริมการเรียนรู้เยาวชน

การให้แก่เยาวชน เพื่อเสริมความรู้และภูมิต้านทานทางความคิด และปลูกฝั่งเพื่อส่งต่อการให้ในสังคม