กิจกรรมการเรียนรู้

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และเป็นกลไกสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรและลดผลกระทบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจัดเป็นความรับผิดชอบต่อสังคม อีกรูปแบบหนึ่ง อีกทั้ง ยังเสริมสร้างพัฒนาการในวัยการเรียนรู้ ตลอดจนถึงการเปิดโลกการเรียนรู้แก่ทุกเพศทุกวัย โดยการจัดทำหลักสูตรการเรียนรู้เพื่อความเหมาะสมนั้น จะอ้างอิงตามหลักการและวัตถุประสงค์เป็นหลักโดย ซึ่งการเข้าถึงเนื้อหาและองค์ความรู้จะต้องแบ่งแยกย่อย ตามจำนวนผู้เข้าร่วม ที่สอดคล้องกับวิทยากรและทีมงาน อุปกรร์การเรียนรู้ รวมไปถึง ปัจจัยด้านภูมิศาสตร์ หรือสถานที่ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ อาทิ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติ , อุทยานแห่งชาติ , พิพิธภัณฑ์และเส้นทางการเรียนรู้ เป็นต้น

นอกจากนี้ ระยะวเลาในการจัดกิจกรรมและฤดูกาล ที่เหมาะสมจะเอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้เป็นอย่างยิ่ง ยกตัวอย่างเช่น การเรียนรู้เกี่ยวกับป่าชายเลน ฤดูที่เหมาะสม คือในช่วงฤดูร้อน เพราะระดับน้ำจะลดลงในตอนกลางวันเป็นส่วนใหญ่ แต่ในช่วงฤดูหนาว จะมีนกชายเลนอพยพมาในหลายพื้นที่ของป่าชายเลน

การจัดทำโครงการเพื่อส่งสริมการเรียนรู้ ส่วนสำคัญที่ต้องนำมาคิดคำนวณ คือ งบประมาณที่สอดคล้องต่อหลักสูตร ซึ่งนอกเหนือจากค่าวิทยากรและทีมงานตามหลักสูตรการเรียนรู้แล้วนั้น ยังมีส่วนค่าใช้จ่ายในแต่ละบุคคลผู้เข้าร่วมกิจกรรม อาทิ ค่าเดินทาง ,อาหาร ,ค่าบำรุงสถานที่ ,ค่าบำรุงสถานที่ ,ประกันอุบัติเหตุ เป็นต้น

หลักสูตร และกิจกรรมเรียนรู้

- กิจกรรมประกอบการเรียนรู้ธรรมชาติวิทยา
- สิ่งแวดล้อมศึกษา
- ความหลากหลายนิเวศวิทยาของสิ่งมีชีวิต
- ป่าบก , ป่าชายหาด , ป่าชายเลน
- สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ,สัตว์เลื้อยคลาน ,สัตว์น้ำ ,สัตว์หน้าดิน ,สัตว์ทะเล ,นก ,แมลง
- ดาราศาสตร์
-กิจกรรมนักสืบสายน้ำ ,นักสืบสายลม ,นักสืบชายหาด