ทัศนาน่ารู้

ค้นหาและเรียนรู้ไร้ขอบเขต

ธรรมชาติ ( Nature )

ความหลากหลายทางชีวภาพ ในห้องเรียนขนาดใหญ่ที่เรียกว่า "ธรรมชาติ" การได้พบเห็น และค้นหา ย่อมเป็นการพัฒนาองค์ความรู้และความเข้าใจในธรรมชาติ ซึ่งจำแนกแยกเป็นประเภทต่างๆ เพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้นข้อมูล อาทิ สัตว์บก , สัตว์เลื้อยคลาน , สัตว์หน้าดิน , นก , แมลง และพันธุ์พืช เป็นต้น

ชุมชน ( Community )

ด้วยภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกันออกไป ทำให้เกิดชุมชนที่ดำรงและอาศัยสืบต่อกันมา เกิดการสร้างวัฒนธรรมร่วมกันในแต่ละท้องถิ่น การดำรงชีวิตด้วยทรัพยากรที่แตกต่างกันออกไป ทำให้คนต้องเรียนรู้ในการดำรงชีวิต กระทั่งกลายเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาให้น่าเรียนรู้บนความแตกต่างด้าสังคมชุมชน

นานาน่ารู้

เมื่อการตั้งคำถามเกิดขึ้นในแต่ละสิ่งที่ได้รู้จักและพบเห็น ย่อมต้องการคำตอบไม่มากก็น้อย เป็นหนึ่งวัฒนธรรมของการเรียนรู้ โดยเฉพาะการนำมาแลกเปลี่ยนเรื่องราวเหล่านั้น และยิ่งเกิดการแลกเปลี่ยนและสะสมความรู้ร่วมกันมากเพียงใด สังคมนั้นยิ่งพัฒนาเพิิ่มมากขึ้น เกร็ดความรู้ชุดนี้จึงถูกรวบรวมนำมาเสนอให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน