สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 1

Mangrove resources development station 1 (Rayong)

สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 1 อ.แกลง จ.ระยอง

หนึ่งในสถานีที่ดูแลทรัพยากรตามแนวชายฝั่ง หรือเรียกว่า หน่วยเนินฆ้อ ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีหน้าที่และภารกิจที่จะป้องปราม รักษาทรัพยากรตามแนวชางฝั่งทะเล ในแต่ละเขตพื้นที่ และยังเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่อนุรักษ์ป่าชายเลนในพื้นที่ โดยมีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน ที่แทรกตัวไปตามพื้นที่กว่า 1 กิโลเมตร ลักษณะโดยทั่วไปจะมีพันธุ์พืชชายเลน โดยเฉพาะต้นโกงกางที่ยืนต้นสูงกว่า 4-5 เมตร อย่างหน้าแน่นในบางเส้นทาง พร้อมทั้งป้ายสื่อความหมาย ที่สามารถเรียนรู้ได้ในเบื้องต้น พร้อมทั้งแปลงปลูกป่าชายเลนเพิ่มเติม ทั้งที่สถานี และแนวชายฝั่งทะเลอีกด้วย นอกเหนือจากนั้น สถานที่แห่งนี้ ยังพบสัตว์ทะเลและสัตว์หน้าดิน ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ เป็นระบบนิเวศป่าชายเลนอีกแห่ง ที่น่าเรียนรู้ หรือเดินเที่ยวชมได้อย่างเพลินเพลินอีกด้วย

สิ่งอำนวยความสะดวก :

  • logo
  • logo
  • logo
  • logo
  • logo
  • logo

กิจกรรมที่น่าสนใจ :

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ : เรียนรู้ป่าชายเลน บนเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ ,เรียนรู้ระบบนิเวศปากน้ำประแส เป็นต้น
CSR : กิจกรรมปลูกป่าชายเลน

ช่วงเวลาที่เหมาะสม : ตลอดปี