ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน สิรินาถราชินี

SIRINART RAJINI ECOSYSTEM LEARNING CENTER

ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน สิรินาถราชินี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธุ์

จากสัมปทานนากุ้งสู่การฟื้นฟูพื้นที่ป่าชายเลน บริเวณปากน้ำปราณบุรีอันเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์ทะเลน้อยใหญ่ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชดำริให้ฟื้นฟูพื้นที่ป่ายชายเลนขึ้นและเป็นแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศที่สำคัญ นอกจากนิทรรศกาลภายในอาคารศูนย์การเรียนรู้ แล้วยังมีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ พร้อมทั้งป้ายสื่อความหมายธรรมชาติ ที่มีข้อมูลที่สำคัญให้เรียนรู้ระบบนิเวศ พันธุ์พืช สัตว์ทะเล และสัตว์หน้าดิน ที่สามารถพบได้ในพื้นที่ นอกเหนือจากนั้น ยังสามารถเรียนรู้ประโยชน์จากการอนุรักษ์ป่าชายเลนได้ โดยศูนย์ศึกษาแห่งนี้ มีพื้นที่ อาคาร สื่อการเรียนรู้ และบุคคลากร เพื่อรองรับบุคคลทั่วไปและหมู่คณะได้อย่างพอเพียง

สิ่งอำนวยความสะดวก :

  • logo
  • logo
  • logo
  • logo

กิจกรรมที่น่าสนใจ :

Youth Camp :เรียนรู้วิถีชุมชน และภูมิปัญญาการทำนาเกลือ

ช่วงเวลาที่เหมาะสม : ตลอดปี ( ช่วงฤดูร้อนจะเป็นช่วงการทำนาเกลือ )