Mahidol,Kaengkrachan Nature Camp #1 โดย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

Mahidol,Kaengkrachan Nature Camp #1

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

สถานที่ : อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

กิจกรรม : ค่ายเยาวชน , เรียนรู้ความหลากหลายในประบบนิเวศทางธรรมชาติ , กิจกรรมสิ่งแวดล้่อมศึกษา , กิจกรรมเดินป่าศึกษาธรรมชาติ

จำนวน : 40 คน

ค่ายเล็กในป่าใหญ่ ครั้งที่ 1 กับชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติ คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ที่เป็นค่ายเริ่มประเดิมชมรมที่น้อง ๆ นักศึกษาแพทย์ ต้องการสร้างจิตสำนึกในด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ นอกเหนือจากการเรียนปกติ

ซึ่งนอกจากเป็นกิจกรรมนักศึกษา ที่สร้างสรรค์เพื่อการใช้เวลาช่วงหนึ่งของชีวิตนักศึกษา ให้ได้เรียนรู้ธรรมชาติ ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและท่องเที่ยวเชิงนิเวศเจ็ดคต-โป่งก้อนเส้า จ.สระบุรี โดยน้อง ๆ ได้เรียนรู้ความหลากหลายในระบบนิเวศไปกับ กิจกรรมสนุกสนานแทรกความรู้และจิตสำนึกการรักษาธรรมชาติ ในกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การบรรยายความหลากหลายของระบบนิเวศ กิจกรรมดูดาว กิจกรรมดูนก ซึ่งสร้างความประทับในจในกิจกรรมเชิงอนุรักษ์ และได้เห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติที่จะช่วยกันอนุรักษ์ ต่อไป

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล