Mahidol,Kaengkrachan Nature Camp #2 โดย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

Mahidol,Kaengkrachan Nature Camp #2

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

สถานที่ : อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

กิจกรรม : ค่ายเยาวชน , เรียนรู้ความหลากหลายในประบบนิเวศทางธรรมชาติ , กิจกรรมสิ่งแวดล้่อมศึกษา , กิจกรรมเดินป่าศึกษาธรรมชาติ

จำนวน : 40 คน

เป็นอีกปีหนึ่ง ที่คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตจิตวิทยาเด็กฯ กับการเรียนรู้ธรรมชาติศึกษา เพื่อนำสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ธรรมไปปรับใช้ ให้เกิดประโยชน์ โดยในครั้งนี้ ได้ใช้ผืนป่าตะวันตก ณ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่มีความหลากหลายในระบบนิเวศค่อนข้างสูง และยังจัดเป็นพื้นที่อนุรักษ์ ที่ยังสามารถพบเห็นสัตว์ป่า

รวมถึงเป็นแหล่งดูนก ดูผีเสื้อ ที่สำคัญอีกแห่งอีกด้วย ดังนั้น หลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้ จึงสอดคล้องไปกับความสนุกสนานในการเรียนรู้ เริ่มต้นจากการเตรียมพร้อม เกม กิจกรรม และ Nature Game เพื่อฝึกทักษะการสังเกต เพื่อใช้ในการสำรวจธรรมชาติ ก่อนที่จะช่วยกันกางเต็นท์ และพักผ่อนตามอัธนาศัย จวบจนกิจกรรมในภาคค่ำ เป็นกิจกรรมประกอบการบรรยาย ความหลากหลายในระบบนิเวศในผืนป่า และในช่วงเช้าอีกวัน เพลินเพลินไปกับการเดินสำรวจและดูนก ก่อนที่ช่วงสายจะเดินป่าศึกษาธรรมชาติ บนเส้นทางเดินป่า และสรุปกิจกรรมตลอดกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งก็สร้างความประทับใจในการเรียนรู้ และได้เพิ่มเติม มุมมองและความเข้าใจในเชิงความสัมพันธ์ทางธรรมชาติ อีกด้วย

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล