Student Rama,Sublangkra Nature Camp #3 โดย นักศึกษาแพทย์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Student Rama,Sublangkra Nature Camp #3

นักศึกษาแพทย์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

สถานที่ : เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี

กิจกรรม : ค่ายเยาวชน , เรียนรู้ความหลากหลายในประบบนิเวศทางธรรมชาติ , กิจกรรมสิ่งแวดล้่อมศึกษา ,กิจกรรมดูดาว , กิจกรรมเดินป่าศึกษาธรรมชาติ

จำนวน : 50 คน

ในช่วงปลายของฤดูหนาว ใบไม้ผลัดใบให้เห็นกิ่งก้านสาขาที่แตกแขนงกันออกไป ซึ่งตรงกันกลับฤดูกาลที่มีนกป่านานาพันธุ์อวดโฉม ด้วยไม่มีใบบังตา เหมาะสำหรับกิจกรรมดูนก เป็นอย่างยิ่ง โดยพื้นที่เขตป่าอนุรักษ์ อย่าง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จ.สระบุรี ชายขอบที่แนวรอยต่อกับจังหวัดอื่น ๆ ในภาคอิสาน เขตพื้นที่ที่มีสภาพป่าเต็งรัง และเขาหินปูน ใกล้เขตชุมชน ที่มีการเฝ้าระวังอย่างสัตว์ใหญ่ ๆ อย่างช้างป่า และสัตว์ป่าชนิดอื่น ๆ

น้อง ๆ ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติรามา ที่การันตีความสามารถของนักศึกษาแพทย์เป็นอย่างดี ใช้เวลาอีกช่วงหนึ่งในชีวิตนักศึกษาแพทย์ที่แน่นเอียด เข้าสู่พื้นที่ป่า ตามธรรมชาติ ที่เป็น ค่ายเล็ก ๆ ที่เรียกกันว่า "ค่ายเล็กในป่าใหญ่ ครั้งที่ 3 " ซึ่งก็เป็นทุกปีที่ทาง " อีแน็ค " ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ให้ความรู้ในเรื่องธรรมชาติ ในกิจกรรมต่าง ๆ ครั้งนี้ ก็เช่นกัน นอกเหนือจากกิจกรรมปนึวามสนุกสนาน และสอดแทรกจิตสำนึกรักษ์ธรรมชาติ อย่างกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษา แล้วยังมีกิจกรรมดูนกเบื้องต้น กิจกรรมในภาคกลางคืน กับการเรียนรู้ในเรื่องดาราศาสตร์ สร้างบรรยากาศความสนุกสนาน และเป็นกันเองในช่วงวันของการดำเนินกิจกรรม เพื่อน้องๆ ได้เรียนรู้และตระหนักถึงความสำคัญ รู้รักษาธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมต่อไป

นักศึกษาแพทย์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล