Mangrove Learning Activity #1 โดย มศว.นานาชาติ ,หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

Mangrove Learning Activity #1

มศว.นานาชาติ ,หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

สถานที่ : ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน จ.สมุทรสงคราม

กิจกรรม : ค่ายเยาวชน , เรียนรู้วิถีชมชนและภูมิปัญญาการประมงพื้นบ้าน , เรียนรู้นิเวศวิทยาป่าชายเลน , ท่องเที่ยววิถีชุมชน ,สิ่งแวดล้อมศึกษา ,กิจกรรมดูนกชายเลน

จำนวน : 60 คน

ยามที่ระดับน้ำต่ำสุดของวันในช่วงฤดูร้อน พื้นที่หาดเลนก็ปรากฏให้เห็นเด่นชัด ความสนุกสนานกับ การเรียนรู้เรื่องราวนิเวศวิทยาของป่าชายเลน ในพื้นที่คลองโคน จ.สมุทรสงคราม ก็จะโดดเด่นไปด้วยวิถีชุมชน ในแบบประมงพื้นบ้าน หากทว่า ความน่าสนใจไม่ได้ใช่อยู่เพียงวิถีที่พบเห็นได้ด้วยตา

การได้ลงลุยสำรวจกับสิ่งต่าง ๆ ที่ซ่อนเร้นใต้โคลนเลน ก็มีความสนใจไม่น้อยกว่ากัน กิจกรรมการเรียนรู้ของน้อง ๆ มศว.นานาชาติ เพี่มเติมขบวนการและหลักสูตรการเรียนรู้ให้ผสมผสานไปกับ ความน่าสนใจในพื้นที่คลองโคน ด้วยวิทยากรที่เชี่ยวชาญด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงเติมความรู้คู่ความสนุกสนาน พร้อมกับการกล้าที่จะเรียนรู้ของน้อง ๆ จึงทำให้เกิดสีสันและกิจกรรมที่ลงตัว อาทิ กิจกรรมสันทนาการ , กิจกรรมดูนกน้ำนกชายเลน , กิจกรรมประกอบการบรรยาย AEC กับป่าชายเลน , กิจกรรมเรียนรู้วิถีชุมชน-ถีบกระดานเลน , กิจกรรมนักสืบชายหาด และอื่น ๆ

มศว.นานาชาติ ,หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน