ค่ายเยาวชน หนูน้อยนักอนุรักษ์ พิทักษ์สิ่งแวดล้อม โดย โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง

ค่ายเยาวชน หนูน้อยนักอนุรักษ์ พิทักษ์สิ่งแวดล้อม

โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง

สถานที่ : ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน จ.สุมทรสงคราม

กิจกรรม : ค่ายเยาวชน ละลายพฤติกรรม ,กิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษา ,กิจกรรมนักสืบชายหาด ,กิจกรรมดูนก / ศิลปะกับธรรมชาติ / ดนตรีกับธรรมชาติ ,เกม กิจกรรมแฟนพันธุ์แท้ "ป่าชายเลน" ,กิจกรรมทัศนะศึกษา ,กิจกรรมปลูกป่าชายเลน

จำนวน : 200 คน

น้อง ๆ และผู้ปกครอง กว่าเกือบ 200 คน ร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนเชิงอนุรักษ์ แม้ตลอด 2 วัน จะมีทั้งแสงแดด แรงลม และสายฝน แต่กิจกรรมยังคงสีสัน ที่ให้ได้เรียนรู้ พร้อมทั้งปลูกจิตสำนึก ในการรักษาสมดุลของธรรมชาติ บนพื้นที่ชุ่มน้ำ ณ ป่าชายเลนคลองโคน จ.สมุทรสงคราม

จากหนึ่งต้น สู่อีกหนึ่งต้น แนวต้นกล้าไม้ ที่ปลุกเสริมป่าชายเลน ผืนป่าที่ครั้งหนึ่งเคยถูกทำลาย เมล็ดพันธุ์การอนุรักษ์ ของเด็ก ๆ มักเกิดจากความสุข จากการได้ลงมือทำ กิจกรรมหลักจึงผสมผสานความสนุกสนาน ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ รู้คุณค่า และความหลากหลาย ที่น่าค้นหาจากแหล่งเรียนรู้จริง ความหลากหลายทางชีวภาพ ถูกนำมาปรับเข้ากับกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งหวังเป็นกลไกหนึ่งที่จะช่วยรักษาธรรมชาต ิบนผืนป่าชายเลน ต่อไป

โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง