กิิจกรรมเรียนรู้และส่งเสริมการอนุรักษ์สิิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยเขาใหญ่

Elephant Learning & CSR Activity

AGODA

สถานที่ : ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยเขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

กิจกรรม : เรียนรู้ประกอบการบรรยาย โดย ดร.อลงกต ชูแก้ว , กิจกรรมให้อาหารช้าง , กิจกรรมทำปุ๋ยมูลไส้เดือนจากมูลช้าง , กิจกรรมเพาะเมล็ดมะค่าโมง

อีกหนึ่งกิจกรรมที่ทางอโกด้า ไทยแลนด์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมงานโครงการต่าง ๆ ของมูลนิิธเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคม(ESF)โดยได้มาร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยเขาใหญ่ ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการของมูลนิธิ เพื่อการอนุรักษ์ช้างไทยและความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับช้างไนประเทศไทย รวมไปถึงความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อีกด้วย

ทั้งนี้ เหล่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังได้สนุกสนานไปพร้อมกิจกรรมการเรียนรู้ และกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ กิจกรรมการเพาะเมล็ดมะค่าโมง , กิจกรรมทำปุ๋ยอิินทรีย์จากมูลช้างด้วยการย่อยสบายด้วยไส้เดือน , กิจกรรมการให้อาหารช้าง เป็นต้น นับเป็นอีกหนึ่งบริษัทและหนึ่งกิจกรรมดี ๆ ที่ส่งเสริมการมีอยู่และการอนุรักษ์ช้างไทยต่อไป

จำนวน : Agoda 50 คน

AGODA Thailand