กิิจกรรมเรียนรู้และส่งเสริมการอนุรักษ์สิิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยเขาใหญ่

Elephant Learning & CSR Activity

AGODA

สถานที่ : ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยเขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

กิจกรรม : กิจกรรมเรียนรู้นิเวศวิทยาของช้าง , กิจกรรมเพาะเมล็ดมะค่าโมง , กิจกรรมทำปุ๋ยมูลไส้เดือนจากขี้ช้าง , กิจกรรมอาบน้ำช้าง

จำนวน : 50 คน

อีกครั้งหนึ่งกับ Agoda ที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมการเรียนรู้และอนุรักษ์ช้างไทย ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยเขาใหญ่ เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา โดยในครั้งนี้ เดินทางมากว่า 50 คน ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ประสานงานจากชาติต่างๆ นับเป็นการส่งเสริมให้ได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับช้างไทย

ที่ถือว่าเป็นสัตว์ใหญ่ และอีกหนึ่งสัญลักษณ์สำคัญของประเทศไทย ที่เป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติ ทั้งนี้ การสร้างการเรียนรู้และทำความเข้าใจในวัฒนธรรมการเลี้ยงช้าง และช้างป่าในระบบนิเวศนั่นย่อมเป็นสิ่งที่ดี รวมไปถึงการได้มีส่วนร่วมในกิิจกรรมต่างๆ อาทิ กิจกรรมเรียนรู้นิเวศวิทยาของช้าง , กิจกรรมเพาะเมล็ดมะค่าโมง , กิจกรรมทำปุ๋ยมูลไส้เดือนจากขี้ช้าง , กิจกรรมอาบน้ำช้าง ซึ่งก็สร้างความสนุกสนานไปพร้อมกับความประทับใจกับกิจกรรมส่งเสริิมด้านสิ่งแวดล้อม อีกด้วย

Agoda - กิิจกรรมเรียนรู้และส่งเสริมการอนุรักษ์สิิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยเขาใหญ่