Cool The World

บริษัท อังกฤษตรางู (แอล.พี.) จํากัด

สถานที่ : ทสม.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี

กิจกรรม : ค่ายเยาวชน , เรียนรู้ชุมชน , กิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษา , กิจกรรมงานวัด , คอนเสิร์ต แดน บีม บัว , ปลูกต้นไม้

จำนวน : เยาวชน จากมหาลัยทั่วประเทศและในเขตพื้นที่ 100 คน , ชุมชนจันทบุรี และ อำเภอมะขาม

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ บริษัท อังกฤษตรางู (แอล.พี) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ดำเนินงานการจัดโครงการ “ รักษ์โลก ช่วยลดโลกร้อน ” ณ บริเวณลานอเนกประสงค์วัดหนองอ้อ ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ซึ่งผู้ร่วมงานประกอบด้วย เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม - หมู่บ้าน จังหวัดจันทบุรี (ทสม.)

และเยาวชนในโครงการ Young Creative จำนวน 70 คน เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ อันมีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกับการรณรงค์ลดปัญหาภาวะโลกร้อนและเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้วิถีชุมชน อันจะนำไปสู่การเรียนรู้ร่วมกันระหว่างคนในชุมชนและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีและตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาภาวะโลกร้อน สามารถนำความรู้และประสบการณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อมต่อไป

บริษัท อังกฤษตรางู (แอล.พี.) จำกัด