กิจกรรม คืนป่าชายเลนสู่ฝั่ง คืนปะการังสู่ทะเล โดย Electrolux Thailand

คืนป่าชายเลนสู่ฝั่ง คืนปะการังสู่ทะเล

Electrolux Thailand

สถานที่ : อ่าวทุ่งโปรง กองพันลาดตระเวน ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

กิจกรรม : กิจกรรมประกอบการบรรยาย , สันทนาการ , Nature Game , ปลูกป่าชายเลน , ปลูกปะการัง

กิจกรรมที่ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ที่เกิดขึ้นจากความตั้งใจของ บริษัท อิเล็กโทรลักซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ให้พนักงานได้มีส่วนร่วมกิจกรรม ซึ่งประกอบด้วยการให่้ความรู้อันเกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศป่าชายเลน และชายฝั่ง

ซึ่งสอดแทรกไปกับกิจกรรมสิิ่งแวดล้อมศึกษา (Nature Games) ที่เพิ่มความสนุกสนานไปกับการเรียนรู้ ก่อนที่จะใช้พื้นที่แนวป่าชายเลนของอ่าวทุ่งโปรงเป็นที่ปลูกพันธุ์ไม้ป่าชายเลน โดยเฉพาะต้นกล้าโกงกางใบใหญ่ ภายหลังจากนั้น ก็ร่วมกิจกรรมปลูกปะการัง แต่เนื่องด้วยวันดังกล่าวเจอคลื่นสูงจากลมพายุ จึงได้งดกิิจกรรมดังกล่าวไปเพื่อความปลอดภัย แต่ถือได้ว่าผู้เข้าร่วมทุกคนมีส่วนร่วมที่ก่อเกิดประโยชน์ไม่มากก็น้อย

จำนวน : 200 คน

กิจกรรม คืนป่าชายเลนสู่ฝั่ง คืนปะการังสู่ทะเล โดย Electrolux Thailand