กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ช้างไทย เขาใหญ่ โดย บริษัท เอพิร็อค (ประเทศไทย) จำกัด

Epiroc : Elephant Learning & CSR Activity

บริษัท เอพิร็อค (ประเทศไทย) จำกัด

สถานที่ : ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

กิจกรรม : เรียนรู้ระบบนิเวศของช้าง , บำรุงแปลงพืชอาหารช้าง , เพาะเมล็ดมะค่าโมง , เลี้ยงช้าง

จำนวน : 40 คน

บริษัท เอพิร็อค (ประเทศไทย) จำกัด เดินทางสู่ ศุนย์อนุรักษ์ช้างไทย เขาใหญ่ เข้าร่วมโปรแกรมกิจกรรมส่งเสริมความรู้และการอนุรักษ์ช้างไทย เพื่อสร้างความร่วมมือร่วมกันระหว่างผู้บริหาร และพนักงานทุกฝ่าย ซึ่งเป็นการตอบโจทย์ในกิจกรรมดี ๆ

ที่จะสร้างความสัมพันธ์กันในอค์กร และยังเป็นการ่วมเป็นสิ่งหนึ่งที่จะสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม โดยเฉพาะร่วมกับสัตว์ใหญ่ อย่างช้างไทย ด้วยกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย อาทิ กิจกรรมการเพาะเมล็ดมะค่าโมง เพื่อนำกลับ หรือแจกจ่ายให้หน่วยงานรอบ ๆ พื้นที่เขาใหญ่ได้นำไปปลูกต่อไป รวมไปถึง กิจกรรมการให้อาหารเลี้ยงช้าง การบำรุงดินในแปลงปลูกพืชอาหารช้าง พร้อมทั้งได้รับความรู้และความสนุกสนานเกี่ยวกับช้าง โดยวิทยากรและช้างพังคำมูน พลายขวัญเมือง อีกด้วย

บริษัท เอพิร็อค (ประเทศไทย) จำกัด