โครงการ Coral reef restoration ณ ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ โดย EPSON

Coral Reef Restoration

EPSON

สถานที่ : ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ ต.แสมสาร อ.แสมสาร จ.ชลบุรี

กิจกรรม : เรียนรู้ความสำคัญและแนวทางการอนุรักษ์ปะการัง , ปลูกปะการัง

กิิจกรรมส่งเสริิมการอนุรักษ์ปะการัง ด้วยการเพาะขยายพันธุ์และนำลงปลูกลงตามแนวปะการังเดิม โดย บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด

ได้ส่งเสริมให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการสร้างจิตสำนึกที่ดี และเสริมกิจกรรมดี ๆ โดยเฉพาะการเรียนรู้ถึงความสำคัญของปะการัง ผลกระทบและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากสภาวะอากาศที่เปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการกระทำของมนุษย์

จำนวน : 30 คน

บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด , EPSON (Thailand)