โครงการชุมชนประชารัฐสีชมพู ปี 2 โดย ธนาคารออมสิน

โครงการชุมชนประชารัฐสีชมพู ปี 2

ธนาคารออมสิน

สถานที่ : 10 ชุมชนคู่คิดคู่สร้าง

กิจกรรม : แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ ,คัดเลือกชุมชนคู่คิดคู่สร้าง ,สัมมนาชุมชนประชารัฐสีชมพู ,ลงพื้นที่เก็บข้อมูลชุมชน ,สานสัมพันธ์ 10 ชุมชนคู่คิดคู่สร้าง ,ตัดสินและประกาศผล มอบรางวัลชุมชนยอดเยี่ยมและดีเด่น ,รายการ ชุมชนประชารัฐสีชมพู

จำนวน : 10 ชุมชนคู่คิดคู่สร้าง , 10 ชุมชนต้นแบบ และเสือคืนถิ่น

" จากผลความสำเร็จของ “โครงการประกวด ชุมชนประชารัฐสีชมพู” ครั้งที่ 1 ในปี พ.ศ. 2559 ซึ่งมีชุมชนทั่วไปประเทศ กว่า 432 ชุมชน ในทุกภูมิภาค ได้ส่งโครงการและแผนพัฒนาชุมชนเข้าประกวด และได้มีการคัดเลือกชุมชน ให้ผ่านเข้ารอบต่าง ๆ โดยคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่าง ๆ จึงได้ชุมชนประชารัฐสีชมพูต้นแบบ ทั้งยอดเยี่ยมและดีเด่น ทั้งสิ้น 10 ชุมชน และเพื่อสร้างแรงผลักดันอันยิ่งใหญ่ จากแนวคิด “ประชาคิด ออมสินส่งเสริม ประชาเริ่ม ออมสินร่วมสร้าง” โดย ธนาคารออมสิน

จึงสานต่อ โครงการประกวดชุมชนประชารัฐสีชมพู ปี 2 ในปี 2560 ขึ้น เพื่อให้ชุมชนต่าง ๆ ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการ สร้างความเป็นประชารัฐเพิ่มมากยิ่งขึ้น พร้อมแผนพัฒนาในแต่ละด้าน ที่เข้มข้นยิ่งขึ้น และจะก่อเกิดประโยชน์ต่อความร่วมมือ ทั้งธนาคารออมสิน ต่อการมีส่วนร่วมของชุมชน จึงเกิดแนวคิดในความสำเร็จของ 10 ชุมชนในปีที่ผ่านมา เป็นชุมชนต้นแบบเพื่อส่งต่อกระบวนการในการพัฒนาชุมชนจากชุมชนที่ผ่านการคัดเลือก เพื่อประกบคู่ชุมชนเพื่อพัฒนา เป็นชุมชนคู่คู่สร้าง พร้อมเสริมพลังของเยาวชนคนรุ่นใหม่ ที่ใช้ชื่อเรียกว่า "เสือคืนถิ่น" ให้เกิดแรงพลังในการกลับมาพัฒนาชุมชนร่วมกัน โดยตลอดโครงการจะต้องคิดและวางแผนพัฒนา พร้อมทั้งดำเนินการตามแผน ก่อนจะตัดสินให้ว่าชุมชนใดสามารถพัฒนาตามแผนจนกระทั่งเป็นชุมชนประชารัฐสีชมพูยอดเยี่ยมและดีเด่น ประจำปี 2560 ได้อย่างน่าชื่นชมและภาคภูมิใจ ตามหลักการและวัตถุประสงค์ของโครงการ "

ธนาคารออมสิน