กิจกรรมเรียนรู้และส่งเสริมการอนุรักษ์ช้างไทย ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยเขาใหญ่

Elephant Learning & CSR Activity

HENKEL (THAILAND)

สถานที่ : ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย เขาใหญ่

กิจกรรม : เรียนรู้ประกอบการบรรยาย โดย ดร.อลงกต ชูแก้ว , กิจกรรมให้อาหารช้าง , กิจกรรมทำปุ๋ยมูลไส้เดือนจากมูลช้าง , กิจกรรมเพาะเมล็ดมะค่าโมง

ในช่วงก้าวสู่ห้วงท้ายปลายปี ที่บรรยากาศชวนให้ได้จัดกิจกรรมดีๆ ในพื้นที่การเรียนรู้และอนุรักษ์ โดย บริิษัท เฮงเคล(ประเทศไทย) จำกัด ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเรียนรู้และอนุรักษ์ช้าง ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยเขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา แม้ว่าต้องลุ้นกับสภาพอากาศที่แปรเปลี่ยนในช่วงเปลี่ยนผ่านฤดูกาล

แต่ก็เป็นโชคดีที่มีวันที่เป็นใจให้กิจกรรมได้ดำเนินได้อย่างราบรื่น และเต็มเปลี่ยมไปด้วยสีสันและความสนุกสนาน อาทิ การเรียนรู้และการบรรยายเรื่องราวเกี่ยวกับช้างไทย โดย ดร.อลงกต ชูแก้ว และกิจกรรมส่งเสริมการอนุรัก์ช้างไทย อาทิ การให้อาหารช้างจากพืชผลปลอดสารพิษ , การทำปุ๋ยจากมูลช้างโดยผ่านกระบวนการย่อยด้วยไส้เดือน และ กิจกรรมการเพาะเมล็ดมะค่าโมง เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัท เฮงเค็ล(ประเทศไทย) จำกัด ได้มอบเงินทุนสนับสนุนงานในด้านต่างของศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยเขาใหญ่ อีกด้วย

จำนวน : 50 คน

บริษัท เฮงเคล (ประเทศไทย) จำกัด