กิิจกรรมเรียนรู้และส่งเสริมการอนุรักษ์สิิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยเขาใหญ่

Environmenntal Learning & CSR Activity

HSBC

สถานที่ : ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยเขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

กิจกรรม : เรียนรู้ประกอบการบรรยาย โดย ดร.อลงกต ชูแก้ว , กิจกรรมให้อาหารช้าง , กิจกรรมทำปุ๋ยมูลไส้เดือนจากมูลช้าง , กิจกรรมเพาะเมล็ดมะค่าโมง

กิจกรรมพื่อการเรียนรู้และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และความมั่นคงทางอาหาร โดย ธนาคาร HSBC ที่ดำเนินการโครงการร่วมกับ WWF Thailand อย่างต่อเนื่อง และเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดี ๆ ที่ให้เยาวชนจากโรงเรียนบ้านท่าช้าง ในพื้นที่เขตเขาใหญ่ได้มีส่วนร่วม

โดยกิจกรรมประกอบด้วยการให้ความรู้เกี่ยวกับความมั่นคงทางอาหาร ซึ่งควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติ ตลอดนถึงการมีส่วนร่วมเพาะปลูกต้นไม้ แลพันธุ์พืืชผักสวนครัวเพื่อเป็นวัตถุดิบในแปลงพืชอาหารกลางวัน รวมถึงกิจกรรมการให้อาหารช้าง ในศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยเขาใหญ่ อีกด้วย

จำนวน : HSBC 30 คน , เยาวชนโรงเรียนบ้านท่าช้าง 20 คน

HSBC Thailand