กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ช้างไทย เขาใหญ่ โดย ธนาคารกสิกรไทย

K-Bank : Elephant Learning & CSR Activity

ธนาคารกสิกรไทย

สถานที่ : ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

กิจกรรม : เรียนรู้ระบบนิเวศของช้าง , บำรุงแปลงพืชอาหารช้าง , เพาะเมล็ดมะค่าโมง , เลี้ยงช้าง

จำนวน : 60 คน

กิจกรรมการเรียนรู้นิเวศวิทยาช้าง ผ่านขบวนการงานวิจัยของ ดร.อลงกต ชูแก้ว จากงานกองทุนวิจัยและอนุรักษ์ช้างไทย สู่การส่งเสริมให้บุคคลทั่วไป หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ต่อไป เช่นเดียวกับ ธนาคารกสิกรไทย ที่ได้มองเห็นและตระหนักถึงการเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ช้างไทย อีกหนึ่งองค์กร

โดย ได้ใช้พื้นที่ ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยเขาใหญ่ ในการสร้างสรรค์กิจกรรมร่วมกัน ทั้งกิจกรรมการส่งเสริมการอนุรักษ์ช้างไทย (CSR) และกิจกรรม Team Building เพื่อสร้างความสัมพันธ์ด้วยกิจกรรมเชิงบวก อาทิ การเรียนรู้นิเวศวิทยาช้างไทย , กิจกรรมเพาะเมล็ดมะค่าโมง ,กิจกรรมเลี้ยงช้าง , กิจกรรมทำปุ๋ยอินทรีย์และใส่ปุ๋ยบำรุงดินแปลงพืชอาหารช้าง และกิจกรรมอาบน้ำ และสปาเท้าช้าง ก่อนที่จะสนุกสนานไปกับกิจกรรมสัมพันธ์ในรูปแบบฐานภารกิจต่างๆ สร้างสีสันและเต็มอิ่มไปในกิจกรรมในช่วงวันหยุดพักผ่อนของผู้บริหารและพนักงานของธนาคารกสิกรไทย ในช่วงปลายปีที่ผ่านมา

ธนาคารกสิกรไทย