กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าชายเลน โดย บริษัท โลคัส เทเลคอมมูนิเคชั่น อิงค์ จำกัด

Mangrove Learning & CSR Activity

บริษัท โลคัส เทเลคอมมูนิเคชั่น อิงค์ จำกัด

สถานที่ : ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกบางปู เฉลิมพระเกียรติ์ 72 พรรษา มหาราชินี จ.สมุทรปราการ

กิจกรรม : ละลายพฤติกรรม / กลุ่มสัมพันธ์ / สิ่งแวดล้อมศึกษา , กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าชายเลนและถิ่นที่อยู่อาศัยนกน้ำ นกชายเลน , ปลูกป่าชายเลน , เพาะพันธุ์กล้าไม้ชายเลน , ซ่อมแซมโรงเรือนเพาชำ , ซ่อมแวฒเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ ,เก็บขยะในป่าชายเลน , กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

เมื่อผ่านช่วงฤดูกาลของมรสุมคลื่นลม และสายฝนที่ทำให้กิจกรรมบนพื้นป่าชายเลน จะต้องเว้นระยะไป จวบจนช่วงฤดูนกน้ำนกชายเลนจำนวนมากจะอพยพหนีหนาวมาหากิน และพักอาศัยหากินตลอดช่วงเวลาอีก 5 - 6 เดือน ป่าชายเลนบางปู ถือเป็นอีกแห่งหนึ่งที่มีนกจำนวนมากมาเยือนในทุกปี จากรุ่นสู่รุ่นจนเป็นสถานที่สำคัญในการศึกษาและเรียนรู้นกน้ำ นกชายเลน ต่าง ๆ ประกอบกับพื้นที่ดังกล่าวยังอยู่ภายใต้การดูแล การอนุรักษ์ และจัดหลักสูตรการเรียนรู้ โดย ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกบางปู เฉลิมพระเกียรติ์ 72 พรรษา มหาราชินี

ซึ่งในแต่ละปีรองรับกการเข้ามาเรียนรู้ของหน่วยงานและสถานศึกษาต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ และจุดอำนวยความสะดวกเพื่อการเรียนรู้ จึงถูกปรับปรุงให้พร้อมรับและเหมาะสมอยู่เสมอ เหล่าสมาชิกผู้เข้าร่วมกิจกรรม จาก บริษัท โลคัส เทเลคอมมูนิเคชั่น อิงค์ จำกัด (LTI) เดินทางมุ่งสู่พื้นที่ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่จะร่วมด้วยช่วยกัน สร้างสรรค์กิจกรรมดี ๆ เพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ ป่าชายเลน และถิ่นที่อยู่อาศัยนกน้ำ นกชายเลน กับภารกิจการแบ่งกลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ กิจกรรมเคาะขัดทาสีกันสนิมสะพานแขวน , กิจกรรมซ่อมแซมเรือนเพาะกล้า , เพาะกล้าไม้ชายเลน , ปลูกกล้าโกงกาง , ซ่อมสะพานไม้บนเส้นทางศึกษาธรรมชาติ , ระบายสีบ้านนก , เก็บขยะในป่าชายเลน ก่อนที่จะร่วมกิจกรรมในช่วงท้ายคือการดูนกตามจุดต่าง ๆ ทั้งนี้ตลอดทั้งวันที่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ สร้างสีสันและความประทับใจ จากกิจกรรมที่เกิดประโยชน์ต่อธรรมชาติและการเรียนรู้ต่อไป อีกทั้งสาระการทำความดี คือความสัมพันธ์ที่ดี ผ่านกิจกรรมดี ๆ ของคนในองค์กรอีกด้วย

บริษัท โลคัส เทเลคอมมูนิเคชั่น อิงค์ จำกัด