โครงการ มิชลินก้าวนี้ รักษ์โลก ณ สวนสาธารณะและสวนพฤกษชาติศรีนครเขื่อนขันธ์ บางกะเจ้า สมุทรปราการ

มิชลินก้าวนี้ รักษ์โลก

Michelin Thailand

สถานที่ : สวนสาธารณะและสวนพฤกษชาติศรีนครเขื่อนขันธ์ (บางกะเจ้า) จ.สมุทรปราการ

กิจกรรม : กิจกรรมเปลี่ยนย้ายกระถ่างใยมะพร้าว , ปลูกต้นไม้

จำนวน : สยามมิชลิน 35 คน

กิจกรรมปลูกป่าย้ายกล้า ณ สวนสาธารณะและสวนพฤกษชาติศรีนครเขื่อนขันธ์ บางกะเจ้า สมุทรปราการ เป็นอีกส่วนหนึ่งของโครงการ Michelin Motion Challenge ก้าวนี้…รักษ์โลก ที่มุ่งส่งเสริมให้พนักงานออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงและยังมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยการนำจำนวนก้าวสะสมของผู้บริหารและพนักงานทุกฝ่ายของบริษัทมิชลิน มาแปลงเป็นจำนวนกล้าพันธุ์์ไม้ที่ใช้ปลูกกระจายไปตามพื้นที่สาธารณะประโยชน์ใน 10 ชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่

ดังนั้น กิจกรรมในครั้งนี้ จะเป็นตัวแทนของมิชลินประเทศไทยในการ kick-off กิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อชุมชน โดยนอกจากกิจกรรม ในวันนี้แล้ว มิชลินยังมอบเงินสนับสนุนในกิจกรรมปลูกป่า เป็นจำนวน 15,000 บาท ต่อชุมชน รวมทั้งสิ้น 10 ชุมชน รวมเป็นเงิน 150,000 บาท แบ่งเป็นการปลูกต้นไม้จำนวน 1,000 ต้นต่อชุมชน รวมต้นไม้ทั้งสิ้น 10,000 ต้น โดยเฉพาะพันธุ์ตามที่เหมาะสมในพื้นที่ อาทิ พันธุ์ไม้ป่าชายเลน , ป่าเต็งรัง , ป่าเบญจพรรณ , ไม้ยืนต้น , ไม้ผล รวมไปถึงการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดินอีกด้วย พร้อมด้วยกิจกรรมในวันดังกล่าวตัวแทนบริษัทมิชลินได้ จัดกิจกรรมย้ายต้นกล้าพิลังกาสาไปยังกระถ่างใยมะพร้าว และร่วมปลูกต้นไม้พังกาหัวสุมดอกแดง ในพื้นที่แปลงปลูกป่าบางกะเจ้า อีกด้วย

Michelin Thailand