โครงการ มิชลินก้าวนี้ รักษ์โลก , กิจกรรม 10 ชุมชนปลูกป่า โดย บริษัท สยามมิชลิน จำกัด

กิจกรรม 10 ชุมชนปลูกป่า

Michelin Thailand

สถานที่ : 10 ชุมชน ที่เข้าร่วมโครงการจากทั่วทุกภูมิภาค

กิจกรรม : ปลูกต้นไม้ประจำถิ่น 10,000 ต้น

จากโครงการก้าวนี้ รักษ์โลก โดย บริษัท สยามมิชลิน จำกัด ที่มีวัตุประสงค์เปลี่ยนก้าวเดิินให้เป็นพันธุ์กล้าไม้เพื่อปลูกเพิ่มพื้นที่สีเขียว อันเป็นผลดีต่อสภาพแวดล้อม ซึ่งนอกเนื่องจะให้พนักงานทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมแล้ว ยังส่งต่อกิจกรรมดี ๆ ผ่านการจัดสรรเงินสนับสนุนให้ชุมชนต่าง ๆ

ที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการตามแนวคิดและเป้าหมายดังกล่าว ได้ร่วมกันปลูกต้นในพื้นที่ชุมชน หรือตามแนวรอยต่อป่าชุมชน ป่าชายเลน อันเหมาะสมและเป็นประโยชนต่อชุมชน ด้วยพันธุ์กล้าไม้ประจำถิ่น ไม่ว่าจะเป็นไม้ยืนต้น ไม้ผล ไม้เพื่อยึดเกาะหน้าดิน หรือไม้ป่าชายเลน รวมเป็นจำนวน 10,000 ต้น กระจายตามชุมชนในภูมิภาคต่าง ๆ อีกด้วย

จำนวน : 10 ชุมชน

Michelin Thailand