กิิจกรรมเรียนรู้และส่งเสริมการอนุรักษ์สิิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยเขาใหญ่

Elephant Learning & CSR Activity

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

สถานที่ : ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยเขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

กิจกรรม : เรียนรู้ประกอบการบรรยาย โดย ดร.อลงกต ชูแก้ว , กิจกรรมให้อาหารช้าง , กิจกรรมทำปุ๋ยมูลไส้เดือนจากมูลช้าง , กิจกรรมเพาะเมล็ดมะค่าโมง

หนึ่งกิิจกรรมที่ดำเนินการให้เกิดการเรียนรู้เรืื่องราวของช้างไทย สู่กิจกรรมการดำเนินกิจกรรมส่งเสริิมการอนุรักษ์ช้างไทย โดย การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(MRTA) ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยเขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา

โดยการบรรยายที่มีทั้งวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ร่วมกับช้างพลายขวัญเมือง , พังแม่ใหม่ และพังไพลิิน สร้างสีสันและความสนุกสนานในการเรียนรู้ควบคู่ไปด้วย ก่อนที่จะแบ่งกลุ่มกันดำเนินกิิจกรรมต่าง ๆ ทั้งกิจกรรมการให้อาหารช้างด้วยข้าวโพดปลอดสารเคมี , กิิจกรรมเพาะเมล็ดมะค่าโมง , กิจกรรมทำปุ๋ยอินทรีย์จากมูลช้าง ก่อนที่จะส่งท้ายด้วยกิจกรรมอาบน้ำช้าง คลายร้อยในช่วงเวลาและฤดูกาลได้เป็นอย่างดี อีกด้วย

จำนวน : Agoda 100 คน

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(MRTA)