โครงการรักษ์โลก ลดโลกร้อน #4 โดย โรงพยาบาลปิยะเวท

โครงการรักษ์โลก ลดโลกร้อน #4

โรงพยาบาลปิยะเวท

สถานที่ : ศูนย์อนุรักป่าชายเลนคลองโคน จ.สมุทรสงคราม

กิจกรรม : กิจกรรมประกอบการบรรยายระบบนิเวศป่าชายเลน ,กิจกรรมปลูกป่าชายเลน ,กิจกรรมสันทนาการและการท่องเที่ยว

จำนวน : 50 คน

" เมื่อฤดูกาลปลูกป่าชายเลนใกล้เข้ามาถึง กิจกรรมบนพื้นที่ป่าชายเลน ที่คาบเกี่ยวกับวิถีชุมชน ชาวประมงพื้นบ้าน ณ สมุทรสงคราม เมื่อกล่าวถึงพื้นที่นี้ นับเป็นเวลาหลยปีที่ กิจกรรมท่องเที่ยว การเรียนรู้วิถีชีวิต และการปลูกป่าชายเลน จะมีการส่งเสริมกันอย่างต่อเนื่อง เพราะอย่างน้อย ๆ การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ใด

ทุกคนย่อมมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ไม่มากก็น้อย แต่ด้วยการตระหนักถึงและใฝ่รู้ ในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและป่าชายเลนนั้น ก็มีความสำคัญไม่น้อย เพื่อให้ได้รู้ว่าสิ่งที่ทำ หรือ การจัดกิจกรรมที่นำมาสู่พื้นที่ เกิดประโยชน์มากที่สุด ทั้งทางตรงและทางอ้อม มูลนิธิปิยะเวท เป็นอีกหนึ่งองค์กร ที่ให้ความสำคัญและตระหนักถึงประโยชน์ในการจัดกิจกรรมเพื่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย จัดทำโครงการ " รักษ์โลก ลดโลกร้อน กับมูลนิธิปิยะเวท" มาทุกปี ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่อง และจัดกันในหลายพื้นที่ จนมาถึง ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน จ.สมุทรสงคราม ที่เพิ่มเติมความสนุกในการเรียนรู้ กับการล่องเรือสู่ป่าชายเลน และวิถีชุมชนของชาวคลองโคนอีกด้วย "

โรงพยาบาลปิยะเวท