โครงการชุมชนประชารัฐสีชมพู ปี 1 : สานสัมพันธ์ชุมชนบ้านเกาะจิก โดย ธนาคารออมสิน

สานสัมพันธ์ชุมชนบ้านเกาะจิก

ธนาคารออมสิน

สถานที่ : ชุมชนบ้านเกาะจิก อ.ขลุง จ.จันทบุรี

กิจกรรม : สานสัมพันธ์ชุมชน ,กิจกรรมตลาดนัดชุมชน ,กิจกรรมทำสาหร่ายเทียมและวางแนวสาหร่ายเทียมในท้องทะเล

จำนวน : 120 คน

" ด้วยธนาคารมีพันธกิจในการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และเป็นธนาคารเพื่อสังคม ธนาคารจึงกำหนดจัดกิจกรรมโครงการประกวด “ชุมชนประชารัฐสีชมพู” เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนที่มีแผนงานที่จะแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนของตนเองให้มีความเข้มแข็ง ทั้งในด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม เริ่มต้นจากประชาชนในชุมชนมีส่วนในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหา และสร้างความรักความสามัคคีของคนในชุมชน โดยมีหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ และธนาคารออมสินเป็นส่วนหนึ่ง

ในการร่วมสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างธนาคารและชุมชน รวมทั้งสนับสนุนยุทธศาสตร์ของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการประสานพลังในทุกภาคส่วน เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ภายใต้สโลแกนที่ว่า “ประชาคิด ออมสินส่งเสริม ประชาเริ่ม ออมสินร่วมสร้าง” กิจกรรมสานสัมพันธ์ 10 ชุมชน - ชุมชนบ้านเกาะจิก จ.จันทบุรี เพื่อสานสัมพันธ์ร่วมกันระหว่าง ธนาคารออมสิน และ ชาวชุมชนบ้านเกาะจิก จ.จันทบุรี หนึ่งในชุมชนที่เข้ารอบ 10 ชุมชนสุดท้าย ในโครงการประกวดชุมชนประชารัฐสีชมพู ปี 1 โดย ชุมชนบ้านเกาะจิกได้นำธนาคารออมสิน เยี่ยมชมแผนพัฒนาชมชน โดยเฉพาะการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชน และการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อผลิตเป็นกระแสไฟฟ้า ที่ใช้บนเกาะจิก รวมไปถึง การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล นับเป็นหนึ่งชุมชที่เป็นต้นแบบในการจัดการ และการมีส่วนร่วมในชุมชนที่เข้มแข็งอีกด้วย "

ธนาคารออมสิน