กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ช้างไทย เขาใหญ่ โดย การกีฬาแห่งประเทศไทย

Relationship & Elephant CSR Activity

การกีฬาแห่งประเทศไทย

สถานที่ : กรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ / ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

กิจกรรม : กิจกรรม Team Building , กิจกรรมสัมพันธ์ , เรียนรู้ระบบนิเวศของช้าง , ปลูกพืชอาหารช้าง , เพาะเมล็ดมะค่าโมง , เพาะขยายพันธุ์หน่อต้นกล้วย , เลี้ยงช้าง

จำนวน : 100 คน

การสร้างความสัมพันธ์ภายในองค์ นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน ตลอดไปถึงการได้ให้พนักงานทุกฝ่ายได้ร่วมในกิจกรรมสร้างสรรค์ที่จะผ่อนคลายในช่วงวันดำเนินกิจกรรม จากการทำงานตลอดทั้งปี "การกีฬาแห่งประเทศไทย" ได้ตระหนักถึงความสำคัญที่จะส่งเสริมกิจกรรมดี ๆ

ในการร่วมกันอนุรักษ์ธรรมชาติ โดยเฉพาะช้างไทย ที่เป็นหัวใจและสัญลักษณ์ของความเป็นไทย และ ใช้เวลาในกิจกรรมสัมพันธืสอดแทรกความรู้และกิจกรรมเชิงอนุรักษ์ ซึ่งนอกเหนือจาก กิจกรรม Team Building แล้ว ยังให้ทุกคนมีส่วนร่วมและสนุกไปกับการเพ้นท์เสื้อ ในธีมของ ช้างไทย รวมไปถึงการจัดให้มีกิจกรรมการบรรยายเรื่อง ความหลากหลายในระบบนิเวศของมรดกโลกเขาใหญ่ โดย ดร.อลงกต ชูแก้ว ก่อนที่วันสุดท้ายจะร่วมกันในกิิจกรรมดี ๆ ที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยเขาใหญ่ กับกิจกรรม อาทิ การเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวช้างไทย , กิจกรรมเพาะเมล็ดมะค่าโมง , กิจกรรมเลี้ยงอาหารช้าง , กิจกรรมปลูกพืชอาหารช้าง และกิจกรรม อาบน้ำช้าง อีกด้วย ซึ่งก็สร้างสีสันและความประทับใจด้วยกันทั้งอง๕์กร

การกีฬาแห่งประเทศไทย