CSR : กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ช้างไทย เขาใหญ่ โดย บริษัท ซิสเต็มส์ ดอท คอม จำกัด

Elephant CSR Activity

Systems Dot Com

สถานที่ : ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยเขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

กิจกรรม : กิจกรรม Team Building , กิจกรรมเรียนรู้ระบบนิเวศของช้าง , ย้านขยายพันธุ์กล้าไม้(เต่าร้าง) , เลี้ยงอาหารช้าง , มอบทุนการศึกษาและสิ่งของให้โรงเรียนในเขตพื้นที่

กิจกรรมที่ส่งเสริมทั้งการอนุรักษ์์ช้างไทย และส่งเสริมการให้ในสังคม โดย บริษัท ซิสเต็มส์ ดอท คอม จำกัด ที่ได้เดินทางมาจัดกิจกรรม ร่วมกับเด็ก ๆ ตัวแทนนักเรียนในพื้นที่ใกล้เคียง จำนวน 5 โรงเรียน โดยกิจกรรมเป็นการมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนย้ายขยายถุงต้นกล้าเต่าร้าง หนึ่งในชนิดพืชอาหารช้างในธรรมชาติ และกิิจกรรมการเลี้ยงอาหารช้าง

นอกเหนือจากนั้น บริษัท ซิสเต็มส์ ดอท คอม จำกัด ได้วบรวมสิ่งของอันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาให้กับโรงเรียนต่าง ๆ พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาให้แต่ละโรงเรียนอีกด้วย นับเป็นหนึ่งกิจกรรมดี ๆ ที่ทำให้เกิดส่วนร่วมในหลาย ๆ ฝ่าย ซึ่งได้ก่อเกิดประโยชน์ทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและด้านสังคมอีกด้วย

จำนวน : 100 คน

CSR : กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ช้างไทย เขาใหญ่ โดย บริษัท ซิสเต็มส์ ดอท คอม จำกัด