กิิจกรรมการอบรมการจัดการขยะครบวงจร

การอบรมการจัดการขยะครบวงจร

โรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูวส์ ระยอง

สถานที่ : โรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูวส์ ระยอง

กิจกรรม : การจัดการขยะ , แยกจำแนกขยะ , การทำน้ำหมักชีวภาพ

กิิจกรรมการอบรมการจัดการขยะครบวงจร โดย วิทยากรจากศูนย์การเรียนรู้จัดการขยะแบบครบวงจร ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ณ โรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูวส์ ระยอง โดยมีคณะครูอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมอบรมในเนื้อหาการคัดแยกขยะประเภทต่าง ๆ และการจัดการขยะในแต่ละประเภท

พร้อมทั้ง Workshop การทำน้ำหมักชีวภาพ จากเศษอาหารภายในโรงเรียน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการใช้เป็นสารอาหารเพิิ่มเติมในการดูแลต้นไม้ภายในโรงเรียน ซึ่งถือว่าเป็นการหมุนเวียนเศษอาหารที่เหลืือทิ้งให้เกิดประโยชน์ พร้อมทั้งยังลดการใช้สารเคมี และดูแลสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน

จำนวน : 15 คน

โรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูวส์ ระยอง