กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าชายเลนบางปู โดย Thai Takenaka International.co.,Ltd

Mangrove Learning & CSR Activity

บริษัท ไทยทาเคนาคาสากลก่อสร้าง จำกัด

สถานที่ : ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก(บางปู) เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี จ.สมุทรปราการ

กิจกรรม : ละลายพฤติกรรม / กลุ่มสัมพันธ์ / สิ่งแวดล้อมศึกษา , กิจกรรมประกอบการบรรยาย " นิเวศวิทยาป่าชายเลนบางปู ", Mini Walk Rally , ทาสีกันสนิมเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ , ปลูกป่าชายเลน , เพาะเมล็ดพันธุ์ป่าชายเลน , ซ่อมแซมสะพานไม้ , ทาสีบ้านนก , กิจกรรมประกอบการบรรยาย " นิเวศวิทยาป่าชายเลนบางปู "

ความใส่ใจในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่สำคัญ ของ บริษัท ไทยทาเคนาคา สากลก่อสร้าง จํากัด ตระหนักถึงความสำคัญ ที่จะต้องเป็นอีกหนึ่งองค์กร ที่จะมีส่วนร่วมในการลงมือทำ ถือเป็นอีกหนึ่งนโยบายที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังเชื่อมความสัมพันธ์ภายในองค์กรด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ อีกด้วย

ทั้งนี้ การส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าชายเลน บนพื้นที่ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก(บางปู) เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี จ.สมุทรปราการ นอกจากกิจกรรมการอนุรักษ์ป่าชายเลน ที่แบ่งกลุ่มย่อยกัน อาทิ กิจกรรมปลูกป่าชายเลน , กิจกรรม ทาสีกันสนิมเส้นทางเดินศึกษาธรรมชา , กิจกรรม เพาะเมล็ดพันธุ์ป่าชายเลน , กิจกรรม ซ่อมแซมสะพานไม้ , กิจกรรมทาสีบ้านนก เป็นต้น ผู้เข้าร่วมทุกคนยังจะได้รับความรู้และความสนุกสนาน ผ่านกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่แทรกไปในกิจกรรม Mini Walk Rally บนเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน และนอกจากนี้ บริษัท ไทยทาเคนาคา สากลก่อสร้าง จํากัด ยังมอบเงินสนับสนุน ในการทำงาน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ธรรมชาติป่าชายเลน ภายใน ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก(บางปู) เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี อีกด้วย

บริษัท ไทยทาเคนาคาสากลก่อสร้าง จำกัด