กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ช้างไทย โดย บริษัท หลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด

Elephant Learning & CSR Activity

บริษัท หลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด

สถานที่ : ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

กิจกรรม : ละลายพฤติกรรม / กลุ่มสัมพันธ์ / สิ่งแวดล้อมศึกษา , กิจกรรมเรียนรู้นิเวศวิทยาช้างไทย , กิจกรรมส่งเสริมการอนัรักษ์ช้าง : โต๊ะจีนช้าง

กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ โดย บริษัท หลักทรัพย์ UBS Thailand จำกัด ที่เน้นให้ครอบครัว UBS Thailand ได้เรียนรู้นิเวศวิทยาของช้างไทย ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการอนรักษ์ช้างไทย บนความเข้าใจในนิเวศวิทยาของช้าง

ทั้งช้างเลี้ยง และช้างป่า ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา โดย ดร.อลงกต ชูแก้ว เป็นวิทยากรที่ให้ความรู้ตลอดทั้งกิจกรรม ซึ่งสอดแทรกความรู้และความสนุกในกิจกรรม พร้อมทั้ง ช้างพลายขวัญเมืองและพังคำมูน อีกด้วย นอกเหนือจากนั้น ยังจัดพืชผักผลไม้ปลอดสารพิษ นำมาจัดเป็นโต๊ะจีนช้าง เพื่อเป็นการตอบแทนในการเป็นช้างวิทยากร ในทุก ๆ กิจกรรม ตลอดทั้งวัน ซึ่งสร้างความประทับใจให้ทั้งผู้เข้าร่วมกิจกรรม

บริษัท หลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด