โครงการไอเดียสรรค์สร้างนักประชาสัมพันธ์ยุติธรรม โดย กระทรวงยุติธรรม

Young Justice Public Relationship 2018

กระทรวงยุติธรรม

สถานที่ : กระทรวงยุติธรรม

กิจกรรม : University Roadshow , การประกวดแผนนักประชาสัมพันธ์งานด้านยุติธรรม ,การคัดเลือก นำเสนอ และตัดสินผล , งานประกาศผลและมอบรางวัล

จำนวน : ทีมนักศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ

โครงการ ไอเดียสรรค์สร้างนักประชาสัมพันธ์ยุติธรรม ประจำปี 2561 โดย กระทรวงยุติธรรม ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์กรของรัฐที่เป็นกลไกในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการอำนวยความยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยการสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงบริการจากหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงยุติธรรมได้โดยง่ายดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทภารกิจของกระทรวงยุติธรรม รวมทั้งเผยแพร่ช่องทางการให้บริการด้านต่าง ๆ ของกระทรวงยุติธรรม ได้เข้าถึงประชาชนด้วยความถูกต้องและทั่วถึง

โดยการเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่มีความสามารถมีความคิดสร้างสรรค์ด้านการประชาสัมพันธ์ ได้เข้ามามีส่วนร่วมแสดงศักยภาพและผนึกกำลังกับภาครัฐ ในการส่งเสริม สนับสนุน และกำหนดทิศทางการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ด้านการอำนวยความยุติธรรมที่ถูกต้องให้ประชาชนในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ได้รับทราบและเข้าใจ ทั้งนี้ ภายใต้โครงการได้จัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์ผ่านแฟนเพจ และกิจกรรมลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ (Roadshow) ไปยังมหาวิทยาลัยต่าง ๆ อาทิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ,มหาวิทยาลัยปัญญาภิวัฒน์ เป็นต้น ก่อนจะพิจารณาคัดเลือกแผนประชาสัมพันธ์งานด้านยุติธรรมที่ผ่านเข้ามาในแต่ละรอบ ก่อนเหลือเพียง 10 ทีมสุดท้าย ที่เข้ามานำเสนอแผนต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญด้านยุติธรรม และการประชาสัมพันธ์ ก่อนการพิจารณาติดสินและมอบโล่รางวัล และเกียรติบัตร ตามลำดับแก่ทีมนักศึกษาทั้ง 10 ทีม

กระทรวงยุติธรรม