โครงการและกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) หน้า 2

Project & CSR #2

โครงการและกิจกรรมเพื่อสังคม

การอบรม VR 360องศา
บริษัท ดาวเคมิคอล ประเทศไทย จํากัด
คปภ.: Elephant CSR Activity
กองทุนสวัสดิการสำนักงาน(คปภ.)
OIC: Elephant CSR Activity
คปภ.
ปตท.สผ.พาน้องท่องสวนศรีฯ
PTTEP

มหัศจรรย์การเรียนรู้นอกห้องเรียน
ธนาคารกรุงไทย
Relationship & Elephant CSR
การกีฬาแห่งประเทศไทย
Epiroc : Elephant CSR Activity
Epiroc (Thailand)
RDC : Elephant CSR Activity
Rojana Distribution Center

Azelis : Elephant CSR Activity
Azelis (Thailand)
Covestro : Elephant CSR Activity
Covestro (Thailand)
K-Bank : Elephant CSR Activity
Kasikorn Bank
Young Justice Public Relationship
กระทรวงยุติธรรม

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4