โครงการและกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) หน้า 3

Project & CSR #3

โครงการและกิจกรรมเพื่อสังคม

กิจกรรมปลูกป่าชายเลน
น้ำปลาตราปลาหมึก
Elephant CSR Activity
GSK Thailand
วันแห่งความรักษ์
Unilever ประเทศไทย
โครงการชุมชนประชารัฐสีชมพู ปี2
ธนาคารออมสิน

ปตท.สผ.พาน้องท่องมรดกโลก #8
PTTEP
กิจกรรมสานสัมพันธ์ชุมชนบ้านเกาะจิก
ธนาคารออมสิน
กิจกรรมสานสัมพันธ์บ้านเกาะเกิด
ธนาคารออมสิน
การลงพื้นที่เก็บข้อมูล 20 ชุมชน
ธนาคารออมสิน

รักษ์บ้านเรา..ช้างไทยเพื่อการอนุรักษ์
WESTCON
โครงการรักษ์โลก ลดโลกร้อน ปี 5
โรงพยาบาลปิยะเวท
โครงการรักษ์โลก ลดโลกร้อน ปี 4
โรงพยาบาลปิยะเวท
กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าชายเลน
BLACKMORES

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4