กิจกรรมสัมพันธ์ รุ่นที่ 2 โดย บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จำกัด

Team Building & Relationship Activity #2

บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จำกัด

สถานที่ : อิมภูฮิลล์ รีสอร์ท อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

กิจกรรม : Team building ,Farmland Rally ,กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศ , กิจกรรมเรียนรู้ชุมชนการเกษตร ,เกม แฟนพันธุ์แท้ "วังน้ำเขียว"

จำนวน : 75 คน

" กับอีกรุ่นที่ 2 ของปี ที่กิจกรรมสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกภาคส่วนได้ร่วมกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ เพื่อเพิ่มความเข้มข้นในกิจกรรมให้เกิดความสนุกสนานและสอดประสานสัมพันธ์กับพื้นที่ และระยะเวลาในการทำกิจกรรม จึงปรับแผนกิจกรรม Team Building ทั้งภายในสถานที่รีสอร์ท ที่พัก และชุมชนบ้านไทยสามัคคี วังน้ำเขียว

เรียกได้ว่าได้ทั้งความสัมพันธ์ และได้เรียนรู้ ส่งเสริมการท่องเที่ยวและกิจกรรมต่อชุมชน สร้างรายได้ให้กับชุมชนอีกด้วย นอกเหนือจากนั้น กิจกรรมต่าง ๆ ยังต่อเนื่องไปสู่บทสรุปสุดท้ายที่เป็นกิจกรรมหลักในภารกิจการสร้างหอคอยสัมพันธ์ และการทำ Mind Map ในแต่ละทีม สู่การพัฒนาทักษะกระบวนการทำงานร่วมกันด้วยเข้าใจในหน้าที่ และบทบาทในองค์กร ถือได้ว่าสีสันของกิจกรรมในครั้งนี้ คือ การมีส่วนร่วมของผู้บริหารทุกระดับจนถึงพนักงานทุกฝ่าย ที่อยู่ร่วมกันในกิจกรรมได้เป็นอย่างดียิ่ง แม้ว่าต่างฝ่ายต่างหน้าที่ หรือพื้นที่ในการทำงานที่ต่างกันออกไป แต่บริบทในการบริหารจัดการองค์กรที่ดี ย่อมสร้างผลงานที่ดีออกมาเสมอ "

บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จำกัด