Heart KKU ,Team Building & Relationship Activity #2 โดย ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Heart KKU ,Team Building & Relationship Activity #2

ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สถานที่ : วรัญญารีสอร์ท อ.ภูเรือ จ.เลย

กิจกรรม : Team Building , อบรม สัมมนา , ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

จำนวน : 100 คน

" การอบรมสัมมนา เพื่อพัฒนาองค์กร สู่รุ่นที่ 2 แม้ว่าจะห่างจากรุ่นแรก ไม่นานมากนัก แต่ความเข้มข้นยิ่งทวีมากขึ้น ด้วยกิจกรรมบางส่วนที่ปรับเปลี่ยน ให้เหมาะสม ต่อองค์ประกอบต่าง ๆ เพื่อให้กิจกรรมมีความเข้มข้น ยิ่งขึ้น

นับเป็นการสานความสัมพันธ์ในงาน ฝ่ายการพยายาลต่าง ๆ เนื้อหาของกิจกรรมที่เน้นการทำงานร่วมกัน และการได้แลกเปลี่ยนแนวคิด ต่าง ๆ ส่งผลให้ผลตอบรับ ได้รับความร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อจะเปลี่ยนแปลง ให้องค์กรได้พัฒนายิ่งขึ้น "

Heart KKU ,Team Building & Relationship Activity #2 โดย ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ