กิจกรรมสัมพันธ์ และ Teambuilding โดย บริษัท บริษัท เค พี เอ็น กรีน เอ็นเนอจี โซลูชั่น จำกัด

KPN Green Relationship & Team Building Activity

บริษัท เค พี เอ็น กรีน เอ็นเนอจี โซลูชั่น จำกัด

สถานที่ : นาน่า รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

กิจกรรม : Team building ,Team Trainning ,กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติ , ปล่อยพันธุ์ประจำถิ่น , เสริมแร่ธาตุดินโป่ง , กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศ , ล่องแพยาง , ชมทะเลหมอก

จำนวน : 120 คน

" กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ และตอบแทนการทำงานของพนักงานบริษัท ในกิจกรรม KPN Green Relationship & Team Building Activity ในระยะเวลา 3 วัน 2 คืน ณ นาน่า รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

ได้เริ่มต้นขึ้นบนพื้นที่ริมแม่น้ำเพชรบุรี เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานบริษัท ได้เชื่อมความัมพันธ์ระหว่างกันและกัน ผ่านรูปแบบกิจกรรมที่สรา้งความสัมพันธ์และควาประทับใจต่างๆรวมไปถึงกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาทิ กิจกรรมเสริมแร่ธาตุดินโป่ง และ กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด ในอุทยานแห่งงชาติแก่งกระจาน ท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติ จึงทำให้เกิดิจกรรมและควาสัมพันธ์อันดี ที่เติมเต็มศักยภาพในบริษัท เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายร่วมกัน ต่อไป "

กิจกรรมสัมพันธ์ และ Team building โดย บริษัท บริษัท เค พี เอ็น กรีน เอ็นเนอจี โซลูชั่น จำกัด