บริการงาน

ออกแบบและสรรค์สร้างงาน

Project & CSR

การจัดการและการวางแผนโครงการ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ซึ่งรวมถึงการจัดทีมดำเนินการที่เชี่ยวชาญตามลักษณะโครงการ และการสร้างสรรค์ประโยชน์เพื่อสังคม (CSR) โดยตอบโจทย์ที่ถูกต้องและเหมาะสม ตามเงื่อนไข กลุ่มเป้าหมาย สถานที่ ระยะเวลา และกระบวนการ

Team Building & Relationship

ออกแบบวางแผนกิจกรรมสัมพันธ์ อบรม สัมมนา อันส่งเสริมศักยภาพในระดับองค์กร เพื่อนำไปสู่ความสัมพันธ์อันดี และการสร้างพลัง แรงจูงใจ ในการทำงานเป็นทีม เสริมสร้างศักยภาพการทำงานยิ่งขึ้น ด้วยแนวคิด ความสัมพันธ์อันดีของทุกระดับในองค์กร ย่อมสร้างความเข้าใจในบริบทของการทำงานที่แตกต่างกันให้เป็นหนึ่งเดียว

Youth & Learning camp

จัดหลักสูตรการเรียนรู้ ในลักษณะค่ายเยาวชน ร่วมถึงการศึกษาดูงานในพื้นที่ ที่มีความน่าสนใจ และองค์ความรู้ ทั้งวิถีชุมชน ศิลปะ วัฒนธรรม ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดยสร้างกระบวนการให้เกิดความสนุกสนานในการเรียน เพื่อการนำไปต่อยอดในการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม เสริมสร้างพัฒนาการ ต่อไป

Event & Roadshow

วางแผนและจัดการงานในหลากหลายรูปแบบ ด้วยทีมงานที่เชี่ยวชาญหลากหลายด้าน เพื่อสร้างงานที่สำเร็จตามเป้าหมายขององค์กร พร้อมทั้ง จัดทีมงานด้านงาน Road Show ประเภทต่าง ๆ ทั้งรูปแบบการส่งเสริมการขาย , กิจกรรมประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ พร้อมด้วยการจัดการสถานที่และอุปกรณ์ ครบวงจร